Samarbeid og nettverk

Forskergruppen for Personlighetspsykiatri har en rekke nasjonale og internasjonale samarbeid

Nettverk for Personlighetsforstyrrelser (tidl. DagbehandlingsNettverk)

Et samarbeid om kvalitetssikring og feedback ved behandling av personlighetsforstyrrelse i norske spesialisthelsetjenester. Nettverket har siden 1993 bidratt til en verdifull forskningsdatabase og gitt grunnlag for forskningsgruppens kliniske forskningsaktivitet.
Kontaktperson: Geir Pedersen - Les mer om nettverket

Spesialpoliklinikk for Personlighetsforstyrrelser ("Perspol")

En spesialpoliklinikk ved Seksjon for Personlighetspsykiatri. Poliklinikken deltar i flere kliniske forskningsprosjekt i regi av forskningsgruppen. Aktuelle prosjekter omfatter pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse. Poliklinikken har de senere år ervervet seg høy kompetanse i en psykodynamisk terapiform tilpasset pasienter med personlighetsforstyrrelse, mentaliseringsbasert terapi (MBT) og i en nyere tilsvarende kognitiv terapi tilpasning, metakognitiv interpersonlig terapi (MIT). Poliklinikken er derfor en helt sentral og verdifull samarbeidspartner i forskning på terapiprosess og utfall for ulike pasienter med alvorlig personlighetsproblematikk.
Kontaktperson: Merete Selsbakk Johansen - Les mer om "Perspol"

Nasjonal kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP)

Opprettet i tett samarbeid med forskningsgruppen i 2012 for å øke kompetanse på utredning og behandling for personlighetsforstyrrelse i Norge.
Kontaktperson: Øyvind Urnes - Les mer om NAPP

Forskningsnettverk for Unnvikende personlighetsforstyrrelse

Forskningsnettverk for unnvikende personlighetsforstyrrelse (UPF) ble etablert i 2017 for å bidra til mer og bedre forskning på problemstillinger knyttet til UPF gjennom kontakt og stimulering til forskningssamarbeid - Les mer ...

Ekspertrådet

Et utvalg bestående av personer med erfaringskompetanse innen feltet personlighetspsykiatri. Medlemmer av ekspertrådet bidrar i flere samarbeid med forskningsgruppen, både i planleggingsfaser og under gjennomføring av forskningsprosjekter for å sikre brukerperspektivet i vår forskning.  Ekspertrådet er initiert og organisert ved NAPP.

Kontaktperson: Øyvind Urnes - Les mer om Ekspertrådet (Informasjon kommer)

Kvalitetslaboratorium for psykoterapi ("Terapi-lab")

En kvalitetssikringstjeneste for mentaliseringsbasert terapi (MBT) - en terapiform som er særlig tilpasset emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Forskningsgruppen har i dag flere pågående og planlagte forskningsprosjekt hvor MBT inngår. Terapi-lab er derfor en sentral samarbeidspartner. Tjenesten er organisert innen NAPP.

Kontaktperson: Espen Folmo - Les mer om Terapi-lab (Informasjon kommer)

Nordisk MBT Forskernettverk

Gruppen møtes årlig i slutten av november i Oslo for å etablere kontakt, bygge og videreføre samarbeid omkring forskning på mentaliseringsbasert terapi og nærliggende terapiformer. Les mer ...

Nasjonale prosjektgrupper

I forbindelse med utvikling og gjennomføring av prosjektet: «Extreme challenges» - en kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende institusjonsbehandling, er det i samrbeid med NAPP opprettet en nasjonal prosjektgruppe. Les mer ...

I forbindelse med utvikling av pilotprosjektet for antisosial personlighetsforstyrrelse ble det i samarbeid med NAPP opprettet en nasjonal prosjektgruppe. Les mer ...

NOR-AMP Forskergruppe

(Informasjon kommer)

Samarbeidende forskere (informasjon under revisjon)

Internasjonale samarbeid, forskning og metodeveiledning (informasjon under revisjon)

 

Publisert 29. feb. 2012 14:25 - Sist endret 9. juni 2020 12:33