Senter for idrettsskadeforskning (OSTRC)

Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak. Vi legger særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

Bakgrunn

Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet ved Norges idrettshøgskole i mai 2000. Senteret støttes økonomisk hovedsakelig av Helse Sør-Øst, Kultur- og kirkedepartementet, Norges Idrettsforbund og den olympiske og paralympiske komité, samt Den internasjonale olympiske komité.

Senter for idrettsskadeforskning ledes av professor Roald Bahr og professor Lars Engebretsen.

Tverrfaglig samarbeid

Idrettsskadeforskningen har tidligere, også internasjonalt, vært preget av enkeltprosjekter som i seg selv kan ha gitt verdifull dokumentasjon når det gjelder forekomst av skader innen ulike idretter, hvilke skadetyper som dominerer og deres alvorlighetsgrad.

Prosjektene har imidlertid ikke vært egnet til å gi den nødvendige innsikt i skademekanismer og risikofaktorer som er nødvendig for å utvikle og prøve ut forebyggende tiltak. Gjennom Senter for idrettsskadeforskning er det lagt til rette for en mer langsiktig satsing enn hva som til nå har preget feltet.

Siden mai 2000 er det etablert et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse med utgangspunkt i eksisterende miljø ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole og Ortopedisk senter, OUS som knutepunkt i utviklingen av et nasjonalt forskningsnettverk.

Forebygging og formidling

På bakgrunn av et initiativ fra Kulturdepartementet ble forskningsporteføljen ved senteret utvidet i 2008 til også å omfatte andre helseproblemer enn bare idrettsskader. Dette for å styrke områder med særskilte behov for forskning med tanke på å forstå og forebygge andre helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett.

Særlig gjelder dette områder hvor man ser at idretten har spesielle utfordringer, så som plutselig hjertedød, infeksjoner, spiseforstyrrelser og anstrengesutløst astma.

I tillegg er det lagt betydelig vekt på formidling av kunnskap om forebygging av idrettsskader overfor utøvere, trenere, ledere, foreldre og helsepersonell. Se www.skadefri.no og appen "Skadefri".

Senter for idrettsskadeforskning ble i 2009, sammen med Ortopedisk senter, utpekt som FIFA Medical Center of Excellence. Senteret har siden 2009 også vært utvalgt som IOC Research Center for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health.

Epost til Senter for idrettsskadeforskning: OSTRC@nih.no

 

 

 

Publisert 12. mars 2014 11:21 - Sist endret 28. mars 2019 15:54

Kontakt

Gruppeleder

 

Deltakere

 • Lars Engebretsen
 • Roald Bahr
 • Cathrine Aga
 • Inge Dehli Andersen
 • Thor Einar Andersen
 • Stig H. Andersson
 • Arhild Bakken
 • Tone T. Bere
 • Hilde Mosebye Berge
 • John Bjørneboe
 • Ben Clarsen
 • Torstein Dalen
 • Nicholas DePhillop
 • Guri R. Ekås
 • Cathrine Nørstad Engen
 • Morgen Wang Fagerland
 • Hilde Fredriksen
 • Joar Harøy
 • Ingar Holme
 • Cecilie Benedicte Isern
 • Rune B. Jakobsen
 • Stian Kjennvold
 • Eirik K. Kristianslund
 • Tron Krosshaug
 • Robert LaPrade
 • Sverre Løken
 • Gilbert Moatshe
 • Håvard Moksnes
 • Christine Holm Moseid
 • Nils Holm Moseid
 • Grethe Myklebust
 • Dustin Nabhan
 • Agnethe Nilstad
 • Anine Nordstrøm
 • Christian Owesen
 • Per-Henrik Randborg
 • Jan Harald Røtterud
 • Stian Bahr Sandmo
 • Monica Sailer
 • Einar A. Sivertsen
 • Christopher Skazalski
 • Sophie Steenstrup
 • Kathrin Steffen
 • Truls Straume-Næsheim
 • Marc Jacob Strauss
 • Audun Holm Torgersen
 • Svend Ulstein
 • Håvard Visnes
 • Katherine Wang
 • Arnlaug Wangensteen
 • Eirik Halvorsen Wik
Se alle deltakere