English version of this page

Senter for idrettsskadeforskning (OSTRC)

Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak.

Vi legger særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

Bakgrunn

Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet ved Norges idrettshøgskole i mai 2000. -  som et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse, med utgangspunkt i miljøene ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole og Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus.

I 2009 ble OSTRC, sammen med Ortopedisk senter, utnevnt som FIFA Medical Center of Excellence. Senteret har siden 2009 også vært utvalgt som IOC Research Center for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health.

Tverrfaglig samarbeid

Idrettsskadeforskning – også internasjonalt – var tidligere preget av enkeltprosjekter som i seg selv har gitt verdifull dokumentasjon når det gjelder forekomst av skader innen ulike idretter, hvilke skadetyper som dominerer og deres alvorlighetsgrad.

Prosjektene har imidlertid ikke vært egnet til å gi tilstrekkelig innsikt i skademekanismer og risikofaktorer som er nødvendig for å utvikle og prøve ut forebyggende tiltak. Gjennom Senter for idrettsskadeforskning er det lagt til rette for en mer langsiktig satsing enn hva som tidligere har preget feltet.

Målet har vært å utvikle senteret som knutepunkt i et nasjonalt forskningsnettverk – og å utvikle internasjonalt forskningssamarbeid med dette som utgangspunkt.

Forebygging og formidling

På bakgrunn av et initiativ fra Kulturdepartementet ble forskningsporteføljen ved senteret utvidet i 2008 til også å omfatte andre helseproblemer enn bare idrettsskader.

Dette for å styrke områder med særskilte behov for forskning, med tanke på å forstå og forebygge andre helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett.

Særlig gjelder dette områder hvor man ser at idretten har spesielle utfordringer, så som plutselig hjertedød, infeksjoner, spiseforstyrrelser og anstrengesutløst astma.

I tillegg er det lagt betydelig vekt på formidling av kunnskap om forebygging av idrettsskader overfor utøvere, trenere, ledere, foreldre og helsepersonell. Se  www.skadefri.no og appen "Skadefri".

Epost til Senter for idrettsskadeforskning: OSTRC@nih.no

Finansiering

Senteret er finansiert av en rekke ulike kilder, inkludert følgende:

 • Kulturdepartementet - basisfinansiering
 • Helse Sør-Øst
 • Norges forskningsråd NFR
 • Den internasjonale olympiske komité
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Norsk Tipping AS

 

 

Publisert 12. mars 2014 11:21 - Sist endret 18. okt. 2021 10:14

Kontakt

Gruppeledere

 

Deltakere

 • Lars Engebretsen
 • Roald Bahr
 • Cathrine Aga
 • Roar Amundsen
 • Thor Einar Andersen
 • Lena Kristin Bache-Mathiesen
 • Hilde Mosebye Berge
 • John Bjørneboe
 • Ben Clarsen
 • Torstein Dalen-Lorentsen
 • Guri R. Ekås
 • Morgen Wang Fagerland
 • Kaja Funnemark
 • Hege Grindem
 • Joar Harøy
 • Hege Heiestad
 • Stig Heir
 • Ingar Holme
 • Cecilie Benedicte Isern
 • Emilie Bratt Jakhelln
 • Rune B. Jakobsen
 • Stian Kjennvold
 • Tron Krosshaug
 • Robert LaPrade
 • Sverre Løken
 • Gilbert Moatshe
 • Håvard Moksnes
 • Christine Holm Moseid
 • Nils F. Holm Moseid
 • Grethe Myklebust
 • Merete Møller
 • Dustin Nabhan
 • Anine Nordstrøm
 • Andreas Persson
 • Tonje Reier-Nilsen
 • May-Arna Risberg
 • Stian Bahr Sandmo
 • Christopher Skazalski
 • Julie Stang
 • Sophie Steenstrup
 • Kathrin Steffen
 • Trine Stensrud
 • Truls Straume-Næsheim
 • Marc Jacob Strauss
 • Solveig Thorarinsdottir
 • Markus Vagle
 • Håvard Visnes
 • Katherine Wang
 • Arnlaug Wangensteen
 • Eirik Halvorsen Wik
 • Tone Øritsland
 • Asbjørn Årøen
Detaljert oversikt over deltakere