English version of this page

AgeSUD - Aldring blant personer med ruslidelser

Vi vil undersøke aldring og aldersrelaterte fenomener, som somatisk helse, blant personer med ruslidelse, med et hovedfokus på LAR-pasienter.

Om prosjektet

Norge og de andre nordiske landene er noen av de første landene i verden med en økende andel av aldrende pasienter som har fått legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og i 2020 var mer enn 2000 norske pasienter eldre enn 50 år.

Avhengighets- og helsetjenester er stort sett ikke klar over omfanget av helsebelastningen og behovene til disse eldre pasientene. Helsetjenester må forutse og forberede seg på forventet økning i etterspørsel fra denne befolkningen.

Som en gruppe opplever aldrende pasienter med opioiddominert ruslidelse (ODR)  vanligvis aldersrelatert sykdom for tidlig, og sannsynligvis i forbindelse med andre alvorlige helse- og sosiale problemer som snart vil kreve kompleks og godt koordinert, tverrfaglig behandling fra både spesialist og kommunale tjenester.

Fordi denne trenden er så ny, vet vi veldig lite om disse aldrende pasientens helsebehov, bruk av tjenester, andre langsiktige resultater enn overlevelse eller om helsevesenets evne til å vurdere eller møte disse behovene i Norge og andre steder.

Flere tegn peker på at den aldrende LAR-kohorten trolig trenger mange tilleggstjenester, og i tidligere aldre enn ellers forventet. Vi mangler imidlertid den detaljerte kunnskapen som er nødvendig for å tilby sårt tiltrengte aldersspesifikke tjenester.

Bakgrunn

AgeSUD (Aging among substance users) kombinerer kvalitative og kvantitative metoder i en unik design som knytter intervjudata fra longitudinelle kliniske kohortestudier (fra NorCOMT) til nasjonale helse- og sosialregisterdata, supplert med kvalitative data, for eksemple, fra fokusgruppeintervjuer.

Registerdata knyttet til NorCOMT-kliniske kohort vil tillate både identifisering av risikofaktorer for dårlige behandlingsutfall (for eksempel frafall fra behandling), samt identifisere langtidsutfall som overdose eller utvikling av somatiske lidelser.

Mål

Det overordnede målet for AgeSUD-prosjektet er å forbedre kunnskapen om egenskapene og behovene til aldrende opioider og andre stoffbrukere. Disse funnene kan ha en direkte innvirkning på behandlingsstyring og livskvalitet for denne pasientgruppen.

For å oppnå det primære målet vil vi undersøke hvem de "gamle" LAR-pasientene og hva deres spesifikke helseproblemer og tjenestebehov er gjennom disse forskningsspørsmålene:

  • Eldrer de for tidlig?
  • Kan vi identifisere aldersrelaterte sykdommer?
  • Hvordan kan vi støtte langsiktig retensjon i LAR og forbedre behandlingskvaliteten?
  • Hvordan kan vi identifisere og forhindre skadelig reseptbelagt opioidbruk blant eldre personer?

Resultater

Målet vårt er at denne oppdaterte kunnskapen skal brukes til å utvikle anbefalinger for tilgjengelige behandlingstjenester i helsevesenet, inkludert et klart svar for ansvaret i systemet. For eksemple, resultatene kan informere best praksis om hvem i systemet skal søke etter aldersrelaterte lidelser og tilstander: 

Er det allmennlegen; LAR-spesialisten; geriatrisk spesialist; eller saksbehandler? 

Et potensielt resultat av denne forskningen kan være en anbefaling om at OMT-pasienter med komplekse aldersrelaterte comorbiditeter får en saksbehandler for å koordinere behandlingen.

Finansiering

  • Helse Sør-Øst RHF

  • SERAF-UiO

Samarbeid

Publikasjoner

Publisert 28. mai 2021 14:53 - Sist endret 28. okt. 2022 09:56

Kontakt

Prosjektleder