Om SERAF

SERAF har hovedvekt på klinikknær rusmiddelforskning og tilbyr undervisning og veiledning innenfor rusfeltet. 

SERAF har resepsjon i Bygg 45 på Ullevål Sykehus

Gjennom rekruttering og utdanning har senteret en nasjonal rolle og fungerer som nettverksbygger for rusmiddelforskning i Norge.

SERAF fungerer interfakultært og er tverrfaglig sammensatt, og innehar solid faglig kompetanse på internasjonalt nivå innen klinikknær forskning på rusfeltet.

Forskningen ved SERAF har tidligere vært organisert i 4 forskergrupper:

  1. Sårbarhet for og utvikling av avhengighetstilstander
  2. Rusrelaterte og komorbide tilstander
  3. Intervensjoner (behandling/forebygging)
  4. Helsetjenesteforsking

Nye forskergrupper

Det har vært et ønske å endre dette til forskergrupper som tematisk sett hører bedre sammen, som er mer intuitive og er grupper med større grad av reelt samarbeid.

Samtidig gikk Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus i 2011 inn for at forskningen skal organiseres nettopp i slike forskergrupper.

Disse forskergruppene skal være dynamiske enheter, ofte med et stort innslag av midlertidig finansiering og med gruppemedlemmer på tvers av
organisasjonsstruktur og institusjoner.

En forskergruppeleder leder arbeidet, men lederfunksjonen er ingen formell lederposisjon.

Dette ga støtet til at SERAF i 2011 har etablert 3 nye forskergrupper:

Organisering og ledelse

SERAF er administrativt underlagt Institutt for klinisk medisin og skal ledes av en senterleder og administrativ leder og ha et råd bestående av representanter fra sentrale samarbeidspartnere.  Rådet skal følge med i senterets utvikling og ha en veiledende rolle i forhold til senterets ledelse. Senterledelsen plikter å utarbeide rapporter om fremdrift på senterets satsningsimråder med samlet vurdering av utviklingen før rådsmøtene. Rådet møter 2 ganger i året.

SERAF er samlokalisert med Avdeling spesialiserte ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus.

Bakgrunn

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble Norges forskningsråd i mars 2006 bedt om å utarbeide et eget program for rusmiddelforskning. Som en del av programsatsingen ble det utlyst anbud om etablering av et universitetstilknyttet senter for rusmiddelforskning. Som en av tre søkere fikk Universitetet i Oslo i oppdrag å opprette SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning under Institutt for psykiatri.

Publisert 19. mai 2011 13:07 - Sist endret 30. apr. 2019 14:24