Allmennleger kan ta ansvar for legemiddelassistert rehabilitering

I Gjøvik har allmennlegene stått særlig sentralt i legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige. Vi har sammenliknet resultatene av behandlingen i Gjøvik med behandlingsresultatene i resten av landet bedømt etter hvor stor del av pasientene som fortsetter i behandling (retensjon), grad av behandlerkontakt og resultater for sosial rehabilitering og rusmestring

Sammendrag

Materiale og metode
. Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo, leder hvert år en landsdekkende registrering av situasjonen for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Datagrunnlaget for studien er registreringen for 2003.

Resultater. Retensjonen er signifikant høyere i Gjøvik. Legene har mer kontakt med pasientene enn det som er vanlig ellers i landet, mens kontakten med kommunal sosialkonsulent og bruk av ansvarsgrupper er på landsgjennomsnittet. Kontakten med rusbehandlingens annenlinjetjeneste er mindre. Resultatene for sosial rehabilitering og rusmestring skiller seg lite fra landsgjennomsnittet.

Fortolkning. Studien viser at resultatene når det gjelder sosial rehabilitering og rusmestring i Gjøvik gjennomgående er på nivå med landsgjennomsnittet, selv om retensjonen er signifikant høyere. Dette kan tyde på at legemiddelassistert rehabilitering kan fungere like bra i områder med stor delegering av ansvar til fastleger og kommunal sosialtjeneste som i områder med en mer spesialistbasert modell

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening 2007 nr. 3, 1 februar 2007

Les mer

Publisert 26. apr. 2011 13:45 - Sist endret 4. okt. 2016 12:01