Klinmed er partner i to nye forskningssentre for revmatisme og kreft

Sentrene skal ledes av professor II Espen A. Haavardsholm og professor II Åslaug Helland. De tildeles inntil 128 millioner kroner hver fra NFR.

Bilde av Espen Haavardsholm og Åslaug Helland.

Professor II Espen A. Haavardsholm (t.v.) skal lede REMEDY - forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Professor II Åslaug Helland (t.h.) skal lede Forskningssenter for klinisk kreftbehandling – MATRIX. Foto: Nicolas Tourrenc og Øystein Horgmo, UiO. 

Dette er de nye sentrene:

De to nye sentrene er forankret ved henholdsvis Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus. Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo er partner i begge.

Hvert senter tildeles 16 millioner kroner per år i inntil åtte år, totalt 128 millioner kroner, fra Forskningsrådet. Kreftforeningen bidrar med halvparten av midlene til Forskningssenter for klinisk kreftbehandling.

Bilde av nstituttleder Dag Kvale
Instituttleder Dag Kvale. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Forskningen skal raskt komme pasientene til gode, opplyser Forskningsrådet i sin pressemelding.

Instituttleder Dag Kvale kommenterer følgende til tildelingen:

– Instituttet gratulerer PI’s og medsøkere med stor og viktig tildeling. Begge fagmiljøene jobber målrettet og med høy kvalitet over tid, så helt overrasket er vi ikke!

 

Espen A. Haavardsholm
REMEDY - forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer ved Diakonhjemmet Sykehus

Bilde av Espen Haavardsholm
Professor II Espen A. Haavardsholm. Foto: Nicolas Tourrenc.

Muskel- og skjelettsykdommer er svært utbredt i befolkningen, og en hyppig årsak til nedsatt livskvalitet, tap av funksjon og redusert arbeidskapasitet.

– REMEDY er en storsatsning på klinisk forskning innenfor revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Vår ambisjon er å gjennomføre kliniske studier med potensiale til å endre klinisk praksis, sier professor II ved Institutt for klinisk medisin og leder av det nye senteret, Espen A. Haavardsholm.

Han forteller at de har en bred tilnærming til feltet, med forskningsprosjekter innenfor utprøving av nye legemidler, ikke-medikamentelle intervensjoner og behandlingsstrategier, persontilpasset behandling, smertetilstander og komorbide sykdommer, avstandsoppfølgning, registerforskning, helseøkonomiske analyser og pasientmedvirkning.

I tillegg til Institutt for klinisk medisin er også Oslo universitetssykehus, Norsk Revmatikerforbund og stiftelsen MAGIC tilknyttet senteret. Senteret skal koordinere et nasjonalt nettverk av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner. Intensjonen er at det skal være lik mulighet for å delta i kliniske studier uavhengig av hvor i landet pasienten bor.

– Jeg er spesielt glad for at vi har fått med oss sterke partnere og en rekke kliniske institusjoner som vil bidra til fremragende forskning på et felt som rammer mange og er av stor betydning både for den enkelte pasient og for samfunnet, påpeker professoren. 

Om tildelingen kommenterer Haavardsholm følgende:

– Dette er en tillitserklæring til vårt fagmiljø. Tildelingen vil sikre nødvendig infrastruktur og medvirke til at resultatene raskt kan iverksettes i helsetjenesten, og dermed gi umiddelbar gevinst til pasientene.

Han legger til at senteret også vil ha en viktig rolle innenfor formidling av kunnskap til fagmiljøer, helsetjenesten og allmennheten.

REMEDY får også midler fra Olav Thon Stiftelsen 

Olav Thon Stiftelsen vil støtte forskningssenteret med 4 millioner kroner per år i inntil 8 år, totalt 32 millioner kroner.

Bilde av Olav Røise
Professor II Olav Røise er forskningsleder ved Ortopedisk klinikk. Foto: Privat.

Professor II Olav Røise er forskningsleder ved Ortopedisk klinikk i UiO-linjen. Revmatologene som er ansatt i UiO sammen med ortopedene ved OUS er organisert i klinikken hvor han er leder. Han kommenterer følgende til tildelingen fra Olav Thon Stiftelsen:

– Jeg er naturligvis stolt over at denne tildelingen har gått til vår klinikk. Mest av alt er den et resultat av hva våre universitetsansatte ved Diakonhjemmet, sammen med ledelsen ved sykehuset, systematisk har satset og arbeidet med utvikling av forskningen.

Røise forteller at de hele tiden har vektlagt brukerinvolvering. Et overordnet mål har vært å bruke resultater til forbedring av pasientbehandlingen for revma-pasientene i hele landet.

– Arbeidet deres med å etablere ett nettverk med alle sykehusene i Norge har klart bidratt til dette. Med denne støtten fra Thon-stiftelsen utvides perspektivet til å handle om langt større grupper pasienter. Det gir forskningsmiljøet en solid forankring for å bygge videre til fordel for hele forskningsfeltet, avslutter han.

Åslaug Helland
Forskningssenter for klinisk kreftbehandling – MATRIX ved Oslo universitetssykehus

Bilde av Åslaug Helland
Professor II Åslaug Helland. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Senterets forskning skal bidra til å forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter i Norge.

– I dag får en del kreftpasienter behandling som dessverre ikke virker, og som kan ha alvorlige bivirkninger. Det er et behov for mer presis diagnostikk og behandling, og større involvering av pasienter i behandlingsvalg, forteller professor II ved Institutt for klinisk medisin og senterleder Åslaug Helland, og legger til:

– Målet vårt er å kunne tilby kreftpasienter den behandlingen som har størst sannsynlighet for god nytte og lavest mulig sannsynlighet for bivirkninger.

Hun forteller at de ved senteret skal utvikle nye og bedre metoder for å bedre kunne forutsi hvilke pasienter som vil ha nytte av ulike behandlinger. De skal blant annet se på både molekylære analyser og billedanalyser med MR og CT.  Symptomkartlegging og livskvalitet er også i fokus.

– Vi skal også gjennomføre flere kliniske studier slik at pasienter i Norge får større muligheter til å delta. Vi vet at deltakelse i kliniske studier er viktig for pasientene. Både fordi de får tilgang til ny og lovende behandling, og fordi de blir fulgt godt opp. Vi vet også at helsepersonell lærer mye gjennom dette, forteller Helland.

Sykehus i hele landet deltar i senteret slik at flere pasienter kan være med i studier i nærheten av sitt bosted. Bruk av digital oppfølging av pasientene vil medføre at pasienter kan være mer hjemme. En del av prosjektet vil også fokusere på å ta i bruk nye diagnostiske metoder og behandlingsformer i det norske helsevesenet.

Om tildelingen kommenterer hun følgende:

– Dette er et fantastisk tilskudd til norsk kreftforskning. Forskningsmiljø i hele Norge deltar, så dette vil komme både kliniske miljø, pasienter og forskningsmiljø til gode.

Kontakt

Les mer

4.2.2022: Saken ble oppdatert. Det ble lagt til at REMEDY har fått midler fra Olav Thon Stiftelsen. 

Emneord: Revmatologi, Kreftforskning, Kreftforeningen, Forskningsrådet, Espen A. Haavardsholm, Åslaug Helland Av Elin Martine Doeland
Publisert 20. des. 2021 11:04 - Sist endret 4. feb. 2022 09:50