Uheldig legemiddelbruk hos eldre

Omfanget av uheldig legemiddelbruk hos eldre er så stort at det kan karakteriseres som en moderne epidemi, ifølge forsker.

Mange eldre bruker flere medisiner samtidig. Det kan gi uheldige bivirkninger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En av tre hjemmeboende eldre her i landet mottok minst ett potensielt skadelig legemiddel eller en uheldig kombinasjon av legemidler i 2008.

– Vi vet at eldre er mer utsatt for uheldige bivirkninger av medikamenter enn andre deller av befolkningen. Vi ønsket å få en oversikt over hvor stort dette problemet er i Norge i dag, sier Gunhild Nyborg, lege og forsker ved Institutt for helse og samfunn.

Forskere fant at

  • Psykofarmaka (nervemedisiner) utgjorde hele 60 prosent av de uheldige forskrivningene i denne studien. Mange av de eldre brukte også flere medisiner samtidig.
  • 20 prosent fikk mer enn ti forskjellige legemidler i løpet av året, og av disse var det minst 2/3 som fikk minst en potensielt uheldig forskrivning.
  • Ca 5 prosent av de eldre brukte mer enn tre ulike typer psykofarmaka.
  • Kvinner var noe mer utsatt for å få uhensiktsmessige legemidler enn menn.

Et folkehelseproblem?

Grunnen til at eldre er mer utsatt for bivirkninger av medisinbruk skyldes delvis at flere kroppsfunksjoner, som for eksempel nyrefunksjonen, blir redusert når man blir eldre, og delvis at pasienten oftere har flere lidelser samtidig.

– Legemiddelbehandling av eldre er et  vanskelig og sammensatt tema. Legen må vurdere hva slags medisiner den enkelte pasient har behov for ut fra en totalsituasjon. Det er viktig å være klar over at det noen ganger kan være riktig for pasienten å få medisiner som i denne studien karakteriseres som potensielt uheldig, understreker Nyborg.

Viktig å følge opp medisinbruk

Nyborg sier at resultatene i denne studien viser hvor viktig det er at vi øker oppmerksomheten omkring denne problemstillingen. Befolkningen blir stadig eldre og det kommer hele tiden nye legemidler på markedet.

– Det er viktig at legene er bevisst på de fysiologiske endringene som skjer hos eldre pasienter. Legen må følge opp pasientens medikamentbruk ved ikke å bare legge til nye legemidler, men også ved å fjerne legemidler som pasienten ikke lenger har behov for. Her har fastlegen en viktig funksjon, presiserer Nyborg.

Økt risiko

Studien er basert på data fra Reseptregisteret. Den består av utleverte resepter fra alle apotek til hjemmeboende over 70 år i hele landet for hele 2008.

Forskerne fant at 424 personer var eksponert for tre eller flere legemidler eller legemiddelkombinasjoner, som hver for seg gir økt risiko for blødninger. Dette underbygger behovet for flere studier for å belyse hva slags konsekvenser uheldig legemiddelbruk kan ha for den enkelte.

Trenger mer forskning på eldre

Nyborg mener det er tankevekkende at de fleste legemiddelstudier gjøres på yngre befolkningsgrupper, samtidig som befolkningen stadig blir eldre.

– Vi har for lite kunnskap om hvordan legemidlene faktisk virker på de eldste pasientene. Tallene i denne studien viser at potensielt skadelig legemiddelbruk er utbredt i denne gruppen, sier hun.

Mye av forskningen innenfor området gjøres av legemiddelindustrien selv. Nyborg presiserer at det derfor er viktig å øke den allmennmedisinske forskningsinnsatsen på dette området.

– Det er tross alt allmennlegene som for en stor del behandler denne gruppen og som oftest har det daglige oppfølgingsansvaret av disse pasientene, avslutter Nyborg.

Kilder

Denne artikkelen er også publisert på forskning.no

Av Siri Evju Janssen
Publisert 1. mars 2012 15:16 - Sist endret 26. juni 2018 07:21