Teknologi viktigere enn noen gang

Digitale tjenester spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Forskning innen sykepleie og eHelse er avgjørende for kvaliteten i helsehjelpen til pasientene, helsetjenesten og for faglig kompetanse.

Bilde av professor Anne Moen.

Anne Moen er engasjert i tverrfaglig forskning innen helseinformatikk de siste 20 årene.

Hun har forsket både på utvikling i sykepleie, læringsressurser for pasienter og pårørende og noen av de nye mulighetene i velferdsteknologi.

Hun har solid nasjonal og internasjonal forskningserfaring.

Anne Moen er offentlig godkjent Sykepleier. Foto: UiO

I år er det 30 år siden Institutt for sykepleievitenskap ble etablert. Jubileumskonferansen 8.-9. juni vil fokusere på blant annet innovasjon og forskning.

Vi har tatt en prat med professor Anne Moen om dette temaet.

Tverrfaglighet og helseinformatikk

I min forskning er helseinformatikk og tverrfaglige samarbeid med i alle prosjekter.

– I starten hadde jeg mye fokus på kliniske informasjonssystemer i sykehus. Nå er jeg mer opptatt av praksisutvikling i kommunehelsetjenesten og utforskning av hva innbyggerne gjør selv.

– Jeg ønsker å forstå samspill mellom verktøy og tjenester som vi kan ha både glede og nytte av. Gjennom etableringen av eColab får vi nå infrastruktur for å forske mer på tverrfaglig teamarbeid og aktiviteter som engasjerer pasienter og pårørende, sier Moen.

Ønsker fokus på flere områder

Moen sier hun er glad for at innovasjon og tjenesteutvikling er et tema på jubileumskonferansen. Hun mener at mange spørsmål som blir tatt opp på konferansen vil får stor betydning for pasientene framover.

For eksempel:

Hvordan samarbeider vi for å vurdere data fra en sensor eller medisindispenser, uten å koble det med direkte samtale eller faktisk observasjon av pasienten? Dette krever kunnskapsutvikling og ny kompetanse .

Må se flere muligheter

Skepsis eller likegyldighet til den pågående eHelseutviklingen må ikke skygge for mulighetene til innovasjon der bidrag fra praksis og vitenskap omsettes til tverrfaglig lagarbeid.

– Samarbeidsformer og vilkårene for å yte sykepleie blir stadig endret og vi forstår nok ikke helt mulighetene vi har. Vi kan faktisk påvirke alt fra design og implementering til krav og behov som må ivaretas for å kunne yte god helsehjelp, påpeker Moen

Bør ta i bruk ny teknologi

– Forskningsarbeid med helseinformatikk løfter sykepleiefaget fordi det viser bidrag til tverrfaglig samarbeid. For eksempel har arbeid med kliniske informasjonssystemer bidratt til å systematisere beskrivelser av sentrale deler i sykepleiernes helsehjelp. Smart hus eller velferdsteknologi kan bidra til at man kan bo trygt i eget hjem lengre og her ligger det nye muligheter og noen utfordringer for sykepleiere i kommunehelsetjenesten, forklarer hun.

Moen mener at det imidlertid kan være utfordrende for oss som sykepleiere å se hva mulighetene er eller fortelle om alle aspektene i arbeidet vi gjør.

– Vi må bli flinkere til å tenke på og ta med de teknologiske mulighetene som finnes i helsehjelpen vi yter, sier hun.

Kan mobilisere pasienten

– Jeg ser eksempel på tjenesteinnovasjon når vi kan mobilisere pasienters ressurser, styrke mulighetene for medvirkning, eller avlaste pårørende og travelt helsepersonell. I forskningen vår vil derfor samhandling og tjenesteutvikling være sentralt for å bidra til kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. I tillegg vil velferdsteknologi åpne for spennende prosjekter der vi kan forske på forebygging og tidlig intervensjon utover de etablerte arenaene vi har.

– Jeg er nysgjerrig på hva vi kan lære og bidra til ved å ta i bruk nye løsninger for egenaktivitet som hjelper oss å ta vare på helsa vår, sier Moen.

Viktige kurs for innovasjon og forskning

Mastertudiene våre i sykepleievitenskap og avansert geriatrisk sykepleie har i dag to kurs der vi ser på forhold mellom innovasjon og forskning.

Forskning og utviklingsarbeid: Her er vi opptatt av translasjonen eller overføring av kunnskap mellom teori og praksis.

I dette kurset gjennomfører studentene bl.a. studiebesøk i Oslo kommune og OUS for å lære mer om FOU-arbeid i praksis. Deretter arbeider de med et tema innen kvalitets- eller tjenesteutvikling, før de kommer tilbake i praksis for å presentere arbeidet sitt. Dette bidrar til at de også er innovative mens de deltar i kurset.

Innovativ praksisutvikling er et fordypningskurs. Her fokuserer vi på faglige utfordringer ved samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og nye samarbeidsformer ved økt bruk av velfredsteknologi

På jubilemiskonferansen i juni vil flere av studienes kandidater presentere arbeid som relateres til praksis og innovative løsninger:

  • Støtte til selvhjelp gjennom internett, vurdering av velferdsteknologi eller bruk av nettbrett
  • Arbeid med smittevern og antibiotikaresistens
  • Måling av kompetanse

Konferansen finner sted på "gamle" SAS-hotellet 8. og 9. juni.

Av Thomas Olafsen
Publisert 18. mai 2015 11:02 - Sist endret 30. jan. 2017 13:23