Disputas: Lars Grøvle

Cand. med. Lars Grøvle ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: Sciatica and disc herniation: The complexity of self-reported symptoms, health complaints and return to work.

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Ingemar Petersson, Epi-centrum Skåne, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige
  2. opponent: Professor Karl-Fredrik Lindegaard, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Mette Brekke, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Haakon E. Meyer, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Overlege Lars Grøvle ved Sykehuset Østfold har i sin avhandling undersøkt pasienter med isjias og skiveprolaps og hvordan de opplever sine plager. Avhandlingen tok utgangspunktet i en stor gruppe isjiaspasienter som var henvist fra fastlegene til fire sykehus i Helse Sør-Øst.

Da pasientene ble undersøkt på sykehusene var omkring 60% enten sykmeldt eller på rehabilitering.  2 år senere var ¼ av disse fortsatt ute av jobb. 30 % av pasientene ble operert for skiveprolaps. Det ble imidlertid ikke funnet noen statistisk sammenheng mellom kirurgisk behandling og det å komme tilbake i full jobb etter 2 år. Kirurgisk behandling var forbundet med noe langsommere retur til full jobb sammenlignet med ikke-kirugisk behandling.

Videre beskriver avhandlingen forekomsten av andre typer helseplager. Ved første undersøkelse hadde pasientene sterke isjiasplager og rapporterte da flere helseplager enn i befolkningen for øvrig.  Når isjiasplagene ble bedre ble imidlertid også helseplagene færre. Hos pasienter som ikke ble bra av sin isjias økte antallet helseplager. Resultatene tyder derfor på at langvarige smerter og funksjonstap kan være en medvirkende faktor til at noen rapporterer flere helseplager enn andre.

Det er kjent at isjias medfører smerter og nedsatt funksjon. To andre symptomer har fått lite oppmerksomhet, nemlig føleforstyrrelser (nummenhet/prikking) samt muskelsvakhet. Avhandlingen dokumenterer at for pasientene er begge disse plagsomme og av stor betydning ved isjias.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Mari N. Edvardsen

Publisert 11. mai 2012 10:05