Disputas: Ingrid Annette Ruud Knutsen

Kandidat i sykepleievitenskap Ingrid Annette Ruud Knutsen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Striving towards normality. Power and empowerment in treatment of patients diagnosed as morbidly obese.

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Lektor Kirsten Norup Frederiksen, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
  2. opponent: Professor Bjarne Bruun Jensen,  Steno Diabetes Center A/S, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Kari Nyheim Solbrække, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ida Torunn Bjørk,  Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Christina Foss, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Empowerment forstås i dag som et demokratisk virkemiddel for å gi individer økt kontroll over beslutninger og handlinger som påvirker helse. Empowerment relateres til helsefremmende arbeid og bærer i seg idealer om at mennesker skal være aktive og ansvarlige i eget liv. I sin doktorgradsavhandling har sykepleier og høgskolelektor Ingrid Ruud Knutsen analysert hvordan empowerment og makt fremtrer i et relativt nytt behandlingsprogram for pasienter med diagnosen sykelig overvekt. Resultatene fra avhandlingen peker på motsetningsfylte diskurser i programmet. Studien synliggjør hvordan deltagere i programmet læres opp til å styre sin atferd, samtidig med at dette formidles innenfor rammer som vektlegger at de selv skal velge hvordan. På den ene siden søker programmet å fremme deltagernes selvstendighet, samtidig er det en forutsetning at deltagerne tilpasser seg programmets forutsetninger og premisser.

Gjennom observasjoner på et kurs i livsstilsendring og dybdeintervjuer med 12 deltagere har Knutsen analysert empowerment og makt i behandlingsprosessen. I intervjuene kommer det frem at livet med sykelig overvekt er tungt, fysisk og psykisk. Mange beskriver at strev etter en slankere kropp gir skam og skyldfølelse. Deltagerne er villige til å tilpasse seg programmets krav for å få tilgang til overvektskirurgi. Kirurgien innebærer at pasienten får operert inn en biologisk ”magelås” som overstyrer matinntaket. Parallelt med lettelse over at vekten går ned etter kirurgi synliggjør studien hvordan deltagerne fortsatt strever for å være gode nok. Dagens kroppsidealer er utfordrende og deltagerne drømmer om kontroll og aksept. Mange uttrykker usikkerhet og bekymring for at vekten skal øke i fremtiden.  Ved hjelp av en diskursanalytisk tilnærming diskuterer studien hvordan empowerment ser ut til å bidra til ambivalens mellom frihet og kontroll, og følgelig at mange forstår seg selv som skjøre og avhengige av hjelp og samtidig ansvarlige for resultat av behandlingen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Mari N. Edvardsen

Publisert 16. mai 2012 16:41