Disputas: Abdi Ali Gele - Public Health And Epidemiology

M.phil. in Community Health Abdi Ali Gele ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Female Circumcision in Home and Away: Attitudes toward the practice among Somali immigrants in Oslo, Norway and their corresponding group in Hargeisa and Galka’ayo Somalia

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Sara Johnsdotter, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmø högskola, Sverige
  • 2. opponent: Forsker Rigmor C. Berg, Kunnskapssenteret, Oslo
  • 3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Professor Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Øivind Larsen, Avdeling for samunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Johanne Sundby, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

 

Sammendrag

Kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM) utgjør et vesentlig helseproblem. Blant somaliere er FGM mer utbredt enn i noen annen nasjonalitetsgruppe. Til tross for flere tiår med kampanjer mot FGM, er det ikke tidligere gjennomført studier som viser om disse kampanjene har hatt noen effekt. Dette doktorgradsarbeidet ble igangsatt for å kartlegge hvilke holdninger somaliere i dag har til FGM: Tar somaliere avstand fra denne praksisen eller har FGM fortsatt oppslutning i befolkningen? Hvilke holdninger har foreldre i forhold til omskjæring av egne døtre? Det er gjennomført omfattende spørreskjemaundersøkelser og intervjuer blant somaliere i distriktene Hargeisa og Galka’aya i Somalia og blant somaliere bosatt i Oslo for å få svar på disse spørsmålene.         

Et stort flertall, hele 70 %, av de somaliske respondentene i Oslo var motstandere av FGM.  Blant de 30 % av respondentene i Oslo som uttrykte støtte til tradisjonen med kvinnelig omskjæring, hadde de fleste vært bosatt mindre enn fire år i Norge. Av 10 somaliske jenter som kom til Norge som 7-åringer eller yngre, var bare en blitt omskåret. Intervjuene med somaliske foreldre i Oslo tyder på at foreldrene har endret sin holdning til denne praksisen etter at de bosatte seg i Norge. Et stort antall somaliske foreldre som deltok i undersøkelsene i Oslo oppga at de hadde unnlatt å omskjære sine døtre.

De negative holdningene til FGM blant somaliere i Oslo står i skarp kontrast til resultatene fra Somalia: Blant respondentene i Somalia svarte hele 90 % at de var tilhengere av FGM, og så mye som 85 % svarte at de ville at egne døtre skulle bli omskåret.  Resultatene fra de kvalitative intervjuene som ble foretatt i Somalia, viste at det var sterk motstand mot å forby omskjæring. Respondentene hadde lite tillitt til kampanjene mot FGM og det var lite støtte for forbudslinjen blant opinionsledere. Mens somalierne som deltok i undersøkelsene i Oslo er tilhengere av å forby FGM, er det til tross for kampanjer over flere tiår, like stor oppslutning om denne tradisjonen i Somalia i dag som det var på 1980-tallet.  Kampanjene i Somalia for å forby FGM har altså mislyktes; det er nå nødvendig med alternative tilnærminger til denne problematikken.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 11. des. 2013 09:52