Disputas: Mari Klokkerud - Rehabilitering

M.Sc. Mari Klokkerud ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Rehabilitation for patients with rheumatic diseases. -Describing the content and measuring outcomes

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Ingrid Thyberg, Klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Audny Anke, Klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
  • 3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Professor Johan Stanghelle, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arnstein Finset, Avdeling for medisinsk adferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Margreth Grotle, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
 

Sammendrag

I sin avhandling har ergoterapeut og forsker Mari Klokkerud sammenlignet rehabiliteringsopphold på rehabiliteringsinstitusjoner og revmatologiske avdelinger.  Resultatene viser at på tross av ubetydelige forskjeller mellom helsestatus hos pasienter før og etter rehabiliteringsopphold i de to settingene, er det store forskjeller mellom innhold og ressursbruk. Avhandlingen omfatter tre artikler, hvorav to bygger på pasientrapporterte data fra multisenter kohort studier med henholdsvis 153 og 145 pasienter med revmatisk sykdom. Den tredje artikkelen beskriver en konsensusprosess som ble gjennomført av en Nord-Europeisk forskningsgruppe. Hensikten var å utvikle STAR-ETIC rammeverket, som skal sikre mer systematisk og enhetlig beskrivelse av innhold i revmatologisk rehabilitering. I avhandlingen er også et pasientspesifikt mål for helserelatert livskvalitet, the Patient Generated Index (PGI), sammenlignet med standardiserte instrumenter. Resultatene viser at PGI var det beste instrumentet for å fange opp langtidseffekter av rehabilitering. Det konkluderes med at det bør utvikles tydeligere kriterier for henvisning til de ulike settingene innen spesialisert rehabilitering i Norge. Det etterlyses også mer forskning omkring sammenhengen mellom innhold og effekt av rehabilitering, noe som fordrer gode metoder som er egnet for denne type forskning.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 25. nov. 2013 12:22 - Sist endret 2. feb. 2017 10:02