Disputas: Lucy Ida Kululanga - Reproduktiv helse

M.Sc. Lucy Ida Kululanga ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Male involvement in maternal health care in Malawi, urban trends and rural challenges.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: MD Teija Kulmala, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland
2. opponent: Dr. Michael Mbizvo, World Health Organization, Geneve, Sveits
3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Jordmor Nanna Voldner, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus, Oslo, Norge

Leder av disputas

Professor Babill Stray-Pedersen, Kvinne- og barneklinikken Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Johanne Sundby, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Menns deltakelse i mødrehelse er en relativt ny tilnærming i de fleste utviklingsland som Malawi. Tradisjonelt har mødrehelsetjenester fokusert på kvinner, med veldig lite mannlig deltakelse. Målet for denne studien har derfor vært å utforske menns deltakelse i mødrehelsetjenester i rurale og urbane omgivelser i Malawi. Spesifikt var målene å: (1) utforske menns, kvinners og helsepersonells oppfatninger av menns deltakelse i mødrehelsetjenester; (2)  undersøke faktorer som påvirker menns deltakelse i mødrehelsetjenester; (3) undersøke strategier som brukes av forskjellige helseinstitusjoner for å invitere ektemenn til å delta i mødrehelsetjenester i rurale og urbane omgivelser i sør-Malawi; (4)  vurdere menns synspunkt og erfaringer vedrørende tilstedeværelse av mannlig partner under fødsel. Det ble foretatt kvalitativt forskningsarbeid med nøkkelinformanter i ett ruralt og to urbane distrikt sør i Malawi. Data ble samlet gjennom fokusgruppe-diskusjoner og dybdeintervjuer. Funnene viste at menns deltakelse i mødrehelsetjenester ble oppfattet som: HIV-rådgiving og -testing for par, eller en lovpålagt sak fra regjeringen; en strategi for raske tjenester for kvinner; en urettferdig politikk for kvinner uten mannlig partner; et utenlandsk konsept og en kjærlighetshandling. Når deltakerne derimot ble bedt om å nevne barrierer mot involvering av menn, ble kjønsrollenormer og trekk ved helsesystemet utpekt som hovedbarrierene. Strategier som ble brukt til å invitere menn til å delta i mødrehelsetjenester var på sykehusnivå, familienivå og lokalsamfunnsnivå. Det ble konkludert at med god motiverende informasjon, tilretteleggende miljø, positiv holdning blant jordmødre og villige ektefeller er det mulig å involvere mannlige partnere under fødsel i Malawi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland

Publisert 11. juni 2013 18:14