Disputas: Simen Alexander Steindal - Palliativ omsorg

Master i sykepleievitenskap Simen Alexander Steindal ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Symptoms, clinical signs, and treatment of hospitalised patients in the last three days of life - healthcare workers’ documentation.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Görel Hansebo, Ersta Sjöndal Høgskola, Stockholm, Sverige

2. opponent: Førsteamanuensis Inger Utne, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo, Norge

3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Professor Knut Arne Engedal, Geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Oslo

Hovedveileder

Professor Anners Lerdal, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Oslo

Sammendrag

Helsepersonell dokumenterte mer smerte og høyere smerteintensitet hos kreftpasienter enn hos pasienter med andre sykdommer enn kreft i de tre siste levedager i sykehus. Dette er ett av funnene i doktorgradsavhandlingen til Simen A. Steindal. En av ti døende mottok ikke adekvat smertelindring. Helsepersonell dokumenterte oftere at de aller eldste pasientene hadde falt og hadde periferere ødemer sammenlignet med yngre pasienter. Studien fant flere mangler ved helsepersonells dokumentasjon i elektronisk pasientjournal. Smerteintensitet, tretthet og utmattelse og akutt forvirring var mangelfullt dokumentert, mens medisinsk behandling pasientene hadde mottatt i de tre siste levedager var godt dokumentert. Studien undersøkte og sammenliknet helsepersonells dokumentasjon av symptomer, kliniske tegn og behandling de tre siste levedager hos pasienter med og uten kreft innlagt i sykehus og hos de aller eldste innlagt i sykehus. Det ble samlet inn data fra 220 journaler til pasienter som døde ved ett sykehus i Oslo i perioden 2007 til 2009. Studien konkluderer med at helsepersonell bør være oppmerksomme på at smerte er et hyppig symptom hos døende pasienter i sykehus uavhengig av diagnose og alder. Mangelfull dokumentasjon av symptomer, kliniske tegn og behandling kan være et hinder for kontinuitet i pleie og behandling til døende pasienter. Det kan føre til at døende pasienter ikke mottar tilfredsstillende lindrende behandlingen. Helsepersonell bør i større grad kartlegge smerte, andre symptomer og kliniske tegn systematisk hos døende pasienter ved hjelp av anerkjente kartleggingsverktøy. En slik kartlegging kan bidra til at helsepersonells dokumentasjon blir mer nøyaktig og omfattende. Det kan bidra til at flere pasienter mottar optimal smerte- og symptomlindring ved livets slutt i sykehus.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 29. mai 2013 14:46 - Sist endret 3. juni 2013 08:48