Disputas: Anh Thi Tran - Allmennmedisin

Cand.med. Anh Thi Tran ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Cardiovascular disease, diabetes and ethnicity

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Per Wändell, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige   
  • 2. opponent: Professor Eivind Meland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Professor Bjørgulf Claussen, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Anne Kveim Lie, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Karen Jenum, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Behandlingen av diabetes og forebygging av hjerte- og karsykdommer hos innvandrere bør forbedres

Lege og forsker Anh Thi Tran har i sin avhandling Cardiovascular disease, diabetes and ethnicity påvist en høy forekomst av diabetes og hjerte- og karsykdommer hos innvandrergrupper fra Asia og Afrika. Disse gruppene får type 2 diabetes betydelig tidligere enn etniske norske.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 12% av befolkningen i Norge og 30% av innbyggerne i Oslo ved inngangen til 2013.

Helsepersonell, ikke minst fastleger som har en sentral rolle i behandling av diabetes og hjerte- og karsykdommer, bør være klar over disse betydelige etniske forskjellene. Den medikamentelle behandlingen for pasienter med type 2 diabetes bør optimaliseres for å forebygge komplikasjoner som hjerte- og karsykdom. Leger bør bli mer oppmerksomme på innvandrere som kan være i faresonen for å utvikle diabetes eller hjerte- og karsykdommer og gi råd og støtte til endring av levevaner. Gode nasjonale og lokale strategier for forebygging av disse sykdommene er viktige for å redusere de etniske helseforskjellene.

Kvaliteten av diabetesbehandling i allmennpraksis

Tran fant at de fleste pasienter med type 2 diabetes som gikk til kontroll hos fastlege, fikk målt blodtrykk, langtidsblodsukker og kolesterol som anbefalt i nasjonale retningslinjer. Men det var tydelige etniske forskjeller i andel som nådde behandlingsmålene. Innvandrere med type 2 diabetes har høyere langtidsblodsukker enn norske pasienter, til tross for at de får mer medisiner for sin sykdom. For norske pasienter var det særlig blodtrykkbehandlingen som hadde et forbedringspotensiale.

Hjerte- og karsykdommer og diabetes

Forekomsten av diabetes og hjerte- og karsykdommer var minst dobbelt så høy hos innvandrergrupper fra Asia og Afrika. Deres gjennomsnittsalder når diagnosen type 2 diabetes ble stilt, var dessuten 8-15 år lavere enn hos etnisk norske. Overvekt og fysisk inaktivitet forekom hyppig i de fleste innvandrerguppene. De etniske forskjellene i hjerte- og karsykdommer var særlig store hos personer uten diabetes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 5. nov. 2013 10:13 - Sist endret 6. jan. 2014 12:08