Disputas: Sidsel Ragnhild Børmark - Sykepleie

Cand.san. Sidsel Ragnhild Børmark ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Interdisciplinary Documentation of Health Care in The Electronic Health Record (EHR): Exploring Information Flow and Overlap

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Kaija Saranto, Department of Health and Social Management, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
  • 2. opponent: Professor Etienne De Clercq, Ecole de Santy Publique, University Catholique de Louvain I IRSS, Brussel, Belgia
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Profressor Arnstein Finset, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Petter Hurlen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Moen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det er et kjent problem at informasjon om den enkelte pasient ikke overføres eller deles på en tilfredsstillende måte i eksisterende IKT-systemer for elektroniske pasientjournaler (EPJ). Det er en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten at sykepleie og medisinsk behandling dokumenteres og lagres på forskjellig sted i pasientjournalen hvor informasjonen ikke deles.  En vet også fra tidligere studier at mangel på tilgjengelig og oppdatert pasientinformasjon og ineffektiv kommunikasjon mellom helsepersonell er de viktigste årsakene til kliniske feil i pasientbehandlingen.

Sykepleier Sidsel R. Børmark har i sin avhandling undersøkt og sammenlignet hva sykepleiere og leger faktisk dokumenterer i EPJ.  Det er ikke funnet studier som har undersøkt hva som er overlappende informasjon mellom sykepleiere og leger, derfor utviklet Børmark et nytt verktøy/instrument for måling av informasjonsoverlapp.

Dette ble så målt på 50 sett av norske elektroniske pasientjournaler på ortopediske kirurgiske pasienter med lårhalsbrudd.

Innkomstnotatene og sammenfatningene (epikrisene) ble sammenlignet mellom sykepleiere og leger på samme pasient. I tillegg ble det også utført måling av når innkomstnotatene og sammenfatningene var godkjente og tilgjengelige for annet helsepersonell i pasientjournalen, og om det var noen tidsforskjeller her.

Resultatene viser at det er en betydelig informasjonsoverlapp mellom sykepleiere og leger. Innkomsnotatet og sammenfatningen er tilgjengelig betydelig tidligere fra sykepleier enn fra lege på samme pasient.

De overlappende områdene mellom sykepleiere og leger i notatene og sammenfatningene kan bidra til, og være et utgangspunkt for, utvikling av en tverrfaglig EPJ som støtter informasjonsflyt mellom helsepersonell. Det betyr en endring av dokumentasjonspraksis fra en profesjonsbasert silodokumentasjon til en felles pasientfokusert dokumentasjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 13. nov. 2014 11:30 - Sist endret 17. nov. 2014 13:54