Disputas: Anne Kari Tolo Heggestad - Sykepleieetikk

Cand. san. Anne Kari Tolo Heggestad ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): “To be taken seriously as a human being” A qualitative study on dignity in dementia care.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ingunn Moser, Avdeling for sykepleie, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo

2. opponent: Professor Ove Hellzén, Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet i Sundsvall, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ellen Karine Grov, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Åshild Slettebø, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder, Grimstad

Sammendrag

Hva opplever sykehjemsbeboere med demens og deres pårørende som ivaretagende eller krenkende for verdigheten? Hvordan kan helsepersonell ivareta eller unngå å krenke beboeres verdighet i samhandlingen? Disse spørsmålene har sykepleier og cand.san. Anne Kari Tolo Heggestad utforsket i studien “To be taken seriously as a human being”. A qualitative study on dignity in dementia care. Studien bygger på deltagende observasjon i to sykehjemsavdelinger, samt kvalitative intervjuer med beboere med demens og deres pårørende.

Studien viser at beboere med demens i sykehjem opplever at de ikke blir tatt på alvor i hverdagen, og de føler seg umyndiggjort. De uttrykker også at institusjonelle rammer og rutiner bidrar til følelse av fangenskap og hjemlengsel. Pårørende i studien uttrykker at ivaretakelse av fysiske behov er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å leve et liv i verdighet. For at beboernes verdighet skal ivaretas, er det ifølge de pårørende, avgjørende at beboernes behov for omsorg og sosial kontakt også ivaretas. De pårørende uttrykker at mangel på ressurser og en oppgavesentrert praksis kan true beboernes verdighet. Funn fra deltagende observasjon bekrefter disse funnene.

Resultatene diskuteres i lys av teorier om verdighet, autonomi og identitet. Studien konkluderer med at en verdighetsfremmende omsorg er en omsorg hvor beboerne blir tatt på alvor som hele mennesker, hvor behovet for medbestemmelse, bekreftelse av sin identitet og relasjonelle behov vektlegges.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

 

Publisert 5. mai 2014 14:49 - Sist endret 5. mai 2014 14:50