Disputas: Pia Cecilie Bing-Jonsson - Sykepleievitenskap

M.Sc. Pia Cecilie Bing-Jonsson ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nursing Older People - Competence Evaluation Tool. Development and psychometric evaluation of an instrument measuring community-based nursing staff competence

Portrett av Pia Cecilie Bing-Jonsson

Pia Cecilie Bing-Jonsson. Foto: UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Adjunct Professor Riitta Meretoja, Department of Nursing Science, University of Turku, Finland
  • 2. opponent: Seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jan Frich, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Knut Engedal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ingrid Christina Foss, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Måler kompetansen til helsepersonell i norske kommuner

Syke, eldre pasienter i kommunehelsetjenesten har ofte sammensatte og komplekse behov for helsehjelp. Disse pasientene er avhengige av helsepersonell med høy kompetanse til å gi rett helsehjelp til rett tid. Allikevel er en stor andel av helsepersonell i norske kommuner personell med relativ lav eller ingen utdanning i helsefag. Kunnskap om eksisterende kompetanse og identifisering av behov for kompetanseheving er en viktig del av kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten. Sykepleier og forsker Pia C. Bing-Jonsson har utviklet et omfattende spørreskjema som måler kompetansen til helsepersonell som jobber med eldre pasienter på sykehjem og i hjemmetjenester.

Spørreskjemaet måler kompetansen til tre sentrale yrkesgrupper i kommunene: sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte. Helsepersonellet blir blant annet spurt i detalj om hva de kan om sykdommer hos eldre, hvordan de vil handle i en gitt situasjon og hvordan helsepersonellet samhandler med annet personell og pårørende. Svarene helsepersonellet gir forteller om de forstår sykdomsbildet hos den eldre pasient, om de kan gjøre de rette observasjonene og sette i gang de riktige tiltakene slik at pasienter får tilstrekkelig og forsvarlig helsehjelp.

Spørreskjemaet er grundig utviklet over en treårsperiode. Innholdet er fastsatt i samarbeid med 42 eksperter på eldreomsorg for å sikre at skjemaet måler det som er relevant kompetanse. I utviklingsprosessen ble spørreskjemaet testet på helsepersonell før den første pilotundersøkelsen ble besvart av 1016 helsepersonell fra ni norske kommuner. Statistiske analyser tyder på at spørreskjemaet er pålitelig og gyldig til å måle helsepersonells kompetanse. Videre utvikling og testing i samarbeid med norske kommuner er anbefalt.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 20. feb. 2015 10:41 - Sist endret 23. feb. 2015 09:42