Disputas: Camilla Hansen - Sosialantroplogi/medisinsk antropologi/disability studies

Cand.polit. Camilla Hansen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ability in disability. Disability practices in politics, organizations and bureaucracies in post-apartheid South Africa.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Per Koren Solvang, Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus
  2. opponent: Førsteamanuensis Graziella Van den Bergh, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, Høgskolen i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Elin Olaug Rosvold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Dag Bruusgaard, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Benedicte Ingstad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sykepleier og sosialantroplog Camilla Hansen har studert hvordan disability kommer til utrykk i en sosial, politisk, historisk og kulturell sammenheng i Sør-Afrika etter apartheid.

Hvordan kan det ha seg at republikken Sør-Afrika har parlamentarikere i det nasjonale Parlamentet som forvalter disability-politikk som en del av de generelle endringsprosessene etter apartheid? Hva slags disability-kunnskap blir fremhevet av disse politikerne? Hva er det de søker å endre, og for hvem?

Dette sosialantropologiske studiet er basert på ett års feltarbeid i perioden 2004-2006, blant aktivister, ledere av funksjonshemmedes organisasjoner, politikere, entreprenører og folk med ulike funksjonshemninger som lever sine liv i rurale områder så vel som i urbane settinger. Sosialantropolog Camilla Hansen har fulgt personer med funksjonshemninger i deres arbeid, i hverdagsliv og familieliv i ulike situasjoner, og undersøkt hvordan disability kommer til uttrykk i samhandling og hvordan disability gjøres i praksis.

Studiet viser et åpent politisk landskap hvor sentrale ledere har klart å fylle et tomrom med ulike aktiviteter. Ved å ta i bruk det nye lovverket, den nye konstitusjonen og den nye disability-politikken har de klart å skape nye sosio-økonomiske muligheter for seg selv og andre. Ny kunnskap om disability er blitt satt i sirkulasjon fra grasrota til nasjonalt politisk nivå, for så å bli kanalisert ned på grasrota igjen. I denne prosessen er forståelsen av disability blitt tatt i bruk og fortolket og utformet på nye og ulike måter. Blant annet åpner begrepet disability rom for nye krav og forventninger som folk i fattige rurale områder klarer å artikulere erfaringer gjennom. Dette formes i en rural setting hvor konsekvensene av apartheidregimet er synlige og hvor sosial lidelse inngår i forståelsen av begrepet disability. Arbeidet viser sammenhenger mellom hvordan vi begrepsfester disability og de konsekvensene det får for hvordan folk forstår seg selv som funksjonshemmet. Videre viser arbeidet hvordan en slik forståelse virker inn på deltagelse og politisk mobilisering, samt at det illustrerer sammenhengen mellom begrepsforståelse forvaltet i offisielle programmer og betydningen av de muligheter som kan skapes for hvordan fattige familier med ulike funksjonsnedsettelser kan klare å leve sosiale liv.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 2. jan. 2015 08:07 - Sist endret 5. jan. 2015 10:58