Disputas: Merete Lyngstad - Sykepleievitenskap

Cand.san. Merete Lyngstad ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bridging the Gap – Electronic Messaging between Home Health Care and General Practitioners.

Portrett Merete Lyngstad

Merete Lyngstad Foto:UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Ove Hellzén, Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige
  2. opponent: Førsteamanuensis Johanne Alteren, Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland, campus Helgeland, Mo i Rana
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Elin Olaug Rosvold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Moen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bruk av elektroniske meldinger mellom sykepleiere i hjemmesykepleien og fastleger bidrar til mer kommunikasjon og samarbeid, og gjør det lettere å skape felles kunnskap om pasientene og deres behandlings- og omsorgsbehov.

Utviklingen i helsesektoren har ført til at pasienter skrives tidligere ut fra sykehus, og at mer behandling og omsorg skjer i hjemmet. Hjemmesykepleien og fastlegene er derfor avhengige av å samarbeide tett om felles pasienter, men dette er vanskelig å få til da de jobber atskilt i tid og rom. I sin doktorgradsavhandling «Bridging the Gap – Electronic Messaging between Home Health Care and General Practitioners” har Merete Lyngstad funnet at innføringen av elektroniske meldinger medvirket til at sykepleiere og fastleger lettere kom i kontakt hverandre og kunne kommunisere om felles pasienter. Kommunikasjonen ble i større grad dokumentert, og bidro til at de som deltok i behandlingen og omsorgen for pasientene hadde tilgang til informasjonen. Skriftliggjøringen la til rette for at helsepersonell utvekslet mer gjennomtenkt og kvalitativt bedre informasjon. Kommuner som brukte elektroniske meldinger hadde i større grad utarbeidet samhandlingsrutiner sammenlignet med de som ikke hadde tatt i bruk meldinger. Kommunikasjonen mellom sykepleiere i hjemmesykepleien og fastlegene økte, og de rapporterte at det var lettere å komme frem til egnet helsehjelp til pasientene. Et eksempel er at den elektroniske kommunikasjonen understøttet arbeidet med å oppdatere og evaluere medikamentlistene. Dette bidro til endringer i helsehjelpen og at feil ble oppdaget i medikamentlistene. Imidlertid oppstod nye og uventede feil pga. manglende registreringer eller mangelfull funksjonalitet Dette kan være en trussel for pasientsikkerheten. Studien viser også at god funksjonalitet og opplæring var viktige faktorer for at sykepleierne vurderte de elektroniske meldingene som et effektivt og nyttig samhandlingsverktøy.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 19. feb. 2015 08:49 - Sist endret 19. feb. 2015 11:16