Disputas: Maysaa Nemer – Occupational Epidemiology / Respiratory Health

MPhil Maysaa Nemer ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Chemical Exposure and Respiratory Health among Female Hairdressers in Palestine.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Harry Shannon, Department of Clinical Epidemiology & Biostatistics, McMaster University, Hamilton, Canada
  • 2. opponent: Yrkeshygeniker Bjørg Eli Hollund, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Vidar Søyseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Anthony Wagstaff, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Marit Skogstad, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo

Sammendrag

Å jobbe som frisør kan være forbundet med helseproblemer ettersom de er eksponert for helseskadelige kjemikalier. Plager fra luftveiene er et stort helseproblem blant frisører og kan i verste fall påvirke deres mulighet til å fortsette i yrket. Målet med denne avhandlingen var å studere lunge og luftveiseffekter blant kvinnelige frisører i Hebron by, Palestina. Forholdene på arbeidsplassene ble kartlagt med blant annet eksponeringsmålinger.

Den første undersøkelsen, en tverrsnittsundersøkelse, tok for seg forekomsten av selvrapporterte luftveisplager og måling av lungefunksjon med spirometri blant 170 kvinnelige frisører og like mange kontrollpersoner.  Den andre undersøkelsen så på mulig luftveisinflammasjon hos et utvalg på 33 av frisørene og 35 kontroller. Deltakerne ble undersøkt med indusert sputum, som innebærer at forsøkspersonen får inhalere saltvann som irriterer slimhinnene og fremkaller hoste. Dermed får man prøvemateriale fra luftveiene. Nitrogenoksid i utåndingsluften (e-NO ),som mulig tegn på betennelse i luftveiene, ble målt og diverse blodparametere ble undersøkt. Luftkonsentrasjonen av ammoniakk ble studert i 13 av salongene. Den tredje studien er en oppfølgingsundersøkelse over 5 år. Her ble frisørenes lunger etterundersøkt med spirometri og de svarte på det samme spørreskjemaet som ved den første registreringen.

Arbeidsmiljøet til de kvinnelige frisørene i Hebron var dårlig og ammoniakk-konsentrasjonen var høy. Resultatene viste at slikt arbeid gir økt forekomst av symptomer fra luftveiene og at det påvirker lungefunksjonen negativt. Det ble påvist tegn til inflammasjon i luftveiene til frisørene ved at man fant økt forekomst av hvite blodceller der. Dette funnet kan være forårsaket eksponering for luftveisirriterende stoffer på arbeidsplassen. Vi fant også økte nivåer av CRP (en betennelsesmarkør i blod) og e-NO i luftveiene som også kan tyde på økt inflammasjon. Vi fant at lungefunksjonen falt mer hos frisørene som fortsatte i yrket sammenliknet med dem som sluttet i faget. Det samme var tilfelle når frisørenes verdier ble sammenliknet med forventningsverdiene. Disse helseeffektene kan være forårsaket av mange år i yrket, intens eksponering for kjemikalier i yrket som ved bleking og farging av hår og til høye konsentrasjoner av ammoniakk på arbeidsplassen.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 8. okt. 2015 11:13 - Sist endret 21. okt. 2015 14:16