Disputas: Liv Skomakerstuen Ødbehr – Sykepleievitenskap

Cand.san. Liv Skomakerstuen Ødbehr ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Spiritual Care in Dementia Nursing. A Qualitative, Exploratory Study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Charlotte Delmar, Institut for Folkesundhed – Sygepleje, Aarhus Universitet
  • 2. opponent: Professor Dagfinn Ulland, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Lisbeth Thoresen, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Marit Kirkevold, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

  • Professor Lars Danbolt, Religions-psykologisk senter, Sykehuset Innlandet HF

Sammendrag

Forskning viser at sykepleiere og helsefagarbeidere betrakter åndelig omsorg som krevende, og at de har liten trening i å identifisere pasienters åndelige behov. Det kan framstå som enda vanskeligere i demensomsorgen i sykehjem, fordi mange pasienter ikke kan redegjøre for slike behov selv. I tillegg rapporteres det at sykehjems-kulturen i liten grad er åpen i forhold til å diskutere åndelige og religiøse spørsmål, og at flere sykepleiere og helsefagarbeidere lar være å snakke om temaet av den grunn.

For å utdype denne siden av den helhetlige omsorgen ytterligere, intervjuet vi sykepleiere og helsefagarbeider i sykehjem i forhold til deres forståelse av åndelig omsorg med utgangspunkt i erfaringer fra praksis. Funnene i dette doktorgradsprosjektet viser at åndelig omsorg handler om å møte pasienters behov for å oppleve indre fred, tilhørighet, samhold og velvære. Videre anses åndelig omsorg som å styrke pasienters relasjon til seg selv, til andre og til Gud. Åndelig omsorg forstås som intuitiv, taus og altruistisk og som en del av den generelle omsorgen. Sykepleierne og helsefagarbeiderne la til rette for aktiviteter som fremmet pasienters erfaring av mening i hverdagslivet, selv om deres forståelse av pasientenes meningsdannelse var vag. På samme måte var forståelse av religiøsitetens betydning i pasienters liv uklar.

Hovedmålet med dette doktorgradsprosjektet var å undersøke hvordan sykepleiere (offentlig godkjente sykepleiere) og helsefagarbeidere (helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere) utfører åndelig omsorg i sykehjem, gjennom å fokusere på deres erfaringer av, og perspektiv på, åndelige behov hos personer med demens. Avhandlingen består av fire studier. Tre av studiene har et utforskende kvalitativt design, og en av studiene er en litteraturstudie.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Stian Frammarsvik.

 

Publisert 9. des. 2015 14:00 - Sist endret 9. des. 2015 16:15