Disputas: Torunn Højdahl – Samfunnsmedisin, rehabilitering, kriminalomsorg.

Cand.polit. Torunn Højdahl ved Institutt for helse og samfunn  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Rehabilitation program for women in the Criminal Justice System – impact on sense of coherence.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

1.opponent: Docent Anne Berman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum För Psykiatriforskning, Stockholm
2.opponent: Professor Odd Lindberg, Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Gunnar Tellnes, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn

Leder av disputas

Professor Anne Marit Mengshoel, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Eva Langeland, Høgskolen i Bergen

Sammendrag

Norskutviklet rehabiliteringsprogram fremmer opplevelse av mestring blant domfelte kvinner

For å styrke muligheten for å mestre et liv uten kriminalitet, har kunnskapsbaserte rehabiliteringsprogrammer vist seg å være viktige. Dette bekreftes i en doktoravhandling av Torunn Højdahl og medarbeidere. Kvinner under kriminalomsorgens ansvar i Norge, Estland, Russland, Danmark og Sverige deltok i studien og i «VINN-motivasjonsprogram for kvinner» (VINN). Programmet er utviklet ved Kriminalomsorgens utdanningssenter – KRUS i Norge, som    også har finansiert studien.  Avhandlingen består av tre delstudier.

En teoretisk studie belyser hvordan Aron Antonovsky sin teori om salutogenese (av helse — saluto, opprinnelse eller tilblivelse — genese) brukes som teoretisk rammeverk for VINN-programmet. Denne teorien støttes av den empatiske kommunikasjonsstilen motiverende samtale, gruppeprosess og sosialkognitiv teori (mestringstillit). Kvinner som deltar i programmet får mulighet til å reflektere over sine mestringsstrategier og disses betydning for livskvalitet, opplevelse av sammenheng og forhold knyttet til muligheten til å avstå fra kriminalitet. VINN-programmet inneholder kvinnesensitive diskusjonstemaer som tilrettelegger for hvordan kvinnene kan finne fram til og mobilisere egne mestringsressurser. Dette er viktig for at de skal kunne møte og håndtere krav, risikosituasjoner og stressfaktorer.

Artikkel to beskriver en kvalitativ studie basert på 13 gruppeintervjuer med 65 kvinner fra fem land etter fullført deltagelse i VINN. Funnene viser at kvinnene verdsatte gruppeledernes empatiske væremåte og satte pris på å dele erfaringer med andre i samme situasjon. De fortalte at de nå forsto sin egen situasjon bedre, og de følte seg mer i stand til å identifisere personlige styrker og ressurser. I gruppene hadde de delt sine håp for framtida og uttrykte avstand til kriminalitet.

Artikkel tre er en kvantitativ studie basert på 293 kvinner som fullførte programmet med fullstendig før og etter evaluering. Deres emosjonelle plager, som angst og depressive symptomer ble bedret fra før til etter at de deltok i programmet, uavhengig av land. Kvinnenes opplevelse av sammenheng ble styrket. Dette er et mål for generell orientering til livet, som uttrykker i hvilken grad livet oppleves som forståelig, håndterbart og meningsfullt.

Avhandlingen bidrar til ny kunnskap om rehabiliteringsprogram for kvinner i kriminalomsorgen basert på en helsefremmende tilnærming. Avhandlingen anbefaler en mer salutogen tilnærming i kriminalomsorgen. Dette er viktig for samfunnet, særlig for justissektoren, helsevesenet og de som arbeider i samspill med kvinner i kriminalomsorgen. Funnene støtter potensialet dette programmet har for å fremme og styrke deltakernes mestringsmuligheter og helse, og er i tråd med føringer fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

 

Publisert 12. jan. 2016 10:21 - Sist endret 12. jan. 2016 14:34