Disputas: Kristin Jordal - Helsefagvitenskap

M.Sc. Kristin Jordal ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "I'II make a damn good nurse" - A Qualitative Study of Coherence and Learning in Nursing Education.

Portrett

Kristin Jordal. Foto:privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Universitetslektor Marie Karlsson, Institutionen för pedagogikk, didaktik och utbildingsstudier, Uppsala Universitet
  • 2. opponent: Professor Kenneth Asplund, Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ragnhild Hellesø, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Anne-Lise Middelthon, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Prodekan for studier Kristin Margrete Heggen, Seksjon for ledelse, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sykepleierutdanningene landet over har i år rekordstor tilstrømning av studenter, samtidig viser vårens utdanningsdebatt at studentene som allerede går på studiet melder seg på i diskusjonene om utdanningens innhold og kvalitet. Studentene etterspør blant annet tydeligere sammenheng mellom de teoretiske og praktiske delene av utdanningen og mellom utdanningens innhold og yrkeslivets krav.

I doktorgradsavhandlingen «I`ll make a damn good nurse» - A qualitative study of Coherence and Learning In Nursing Education» har Kristin Jordal ved Institutt for helse og samfunn ved UIO undersøkt norske sykepleierstudenters erfaringer i møte med utdanningen. 

Jordals avhandling belyser hvordan sykepleierstudentene gjennom sin deltagelse og bruk av fortellinger selv skaper sammenheng mellom de teoretiske og praktiske delene av utdanningen, og mellom utdanningens innhold og sine erfaringer fra livet som helhet.  Avhandlingen viser på hvilke måter disse sammenhengene inngår i studentenes læringsprosesser og i deres identifisering med sykepleiefaget. Avslutningsvis reiser Jordal spørsmål om det er trekk ved utdannings omsorgsforståelse og kunnskapsformidling som gjør at studentenes evne til slik «brobygging» ikke utnyttes som læringsressurs i utdanningen. 

Avhandlingen er på denne måten et kunnskapsbidrag for å forstå mer om hvordan studentenes opplevelse av sammenheng og yrkesrelevans i utdanningen kan styrkes. Dette er vesentlig for å rekruttere og kvalifisere sykepleiere til en sektor med et stort behov for kvalifisert personell i årene som kommer.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. mai 2016 10:04 - Sist endret 24. mai 2016 11:29