Disputas: Kristine Nystad – Medisinsk antropologi

Cand.polit. Kristine Nystad  ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "Sami Adolescents Pathways to Adulthood".

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jens Ivar Nergård, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Gro B. Ween, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Elin Olaug Rosvold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder                            

 Professor emeritus Per Hjortdahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Benedicte Ingstad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kristine Nystads avhandling er om samisk ungdom i Guovdageaidnu i Finnmark og om deres overgang fra ungdom til voksenlivet.  Nystad har forsket på hvilke samiske kulturelle verdier styrker ungdom når man møter utfordringer og stress og hvordan de bygger opp motstandskraft. 

Mye av den tidligere forskning på samisk ungdom har hatt mye fokus på risikofaktorer som har negative utfall, mens i denne nye avhandlingen er det fokus på faktorer som bidrar til sunn utvikling og gode mestringsstrategier når man skal ta viktige beslutninger i ungdomstiden, i aldersgruppen 13- 19 år.

Nystad har forsket på tre ulike ungdomsgrupper som bor i et lokalsamfunn hvor samer er i majoritet. Ungdom tilhører reindrifts-, fastboende- og multietniske familier.

Hovedfunn er at samisk ungdom blir tidlig sosialisert til de tradisjonelle samiske verdier som det å kunne stole på seg selv og ens egen evne til å ta vare på seg selv.  Storfamilien og slekta, samt gudforeldre er viktige sosiale nettverk som bidrar til både psykisk og praktisk støtte. 

Det at ungdom aktivt innlemmes i å ta del i kulturelle praksiser og seremonier og det å ha egen luohti (joik) og gáibmi (navnesøster/navnebror), er elementer som styrker og bygger opp ungdommens selvtillit, selvverd og tilhørighet. Positiv selvoppfatning gjør at ungdom lettere takler motgang.

Ungdom anser samisk språkkompetanse som meget viktig og er den viktigste faktoren for å bli identifisert som same, mens de som ikke behersker språket føler seg ekskludert og deres samiske identitet blir ikke anerkjent.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 4. nov. 2016 15:01 - Sist endret 7. nov. 2016 08:33