Disputas: Gunvor Lilleholt Klevberg - Habilitering og rehabilitering

MA. Gunvor Lilleholt Klevberg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Hand function and habilitation services among young children with unilateral or bilateral cerebral palsy. A Cohort study of performance, development, and current practice.

portrett

Foto: Anbjørg Kolaas/UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Christine Imms, School of Allied Health, Faculty of Health Sciences, Australian Catholic University, Fitzroy, Australia
  • 2. opponent: Senior Scientist Kristina Löwing, Department of Women's and Children's Health, Division of Pediatric Neurology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Dag Hofoss, Institute of Healt and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Trond Tjerbo, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Reidun Jahnsen, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus HF

Sammendrag

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til bevegelsesvansker hos barn, og mange har nedsatt håndfunksjon som gjør det vanskelig å leke, tegne, spise osv. Det finnes treningsmetoder som kan bedre håndfunksjonen, men disse er bare delvis tatt i bruk i Norge. Ved å legge til rette for intensiv og målrettet trening i hverdagen vil barna kunne oppnå bedre håndfunksjon, bedre utvikling og økt selvstendighet i hverdagsaktiviteter.

Ved å følge barn med CP fra hele landet gjennom førskolealder har ergoterapeut Gunvor Lilleholt Klevberg i sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo funnet at behovene for oppfølging hos norske barn med CP er store, og tjenestene de mottar er bare delvis basert på kunnskap om hvilke tiltak som har best effekt. 

Det er stor variasjon i hvordan barn med CP bruker hendene, og barna utvikler seg ulikt. Denne studien utgjør en av få studier internasjonalt som har undersøkt utvikling hos disse barna. Det ser ut til at barn som griper gjenstander effektivt ved 18 mnd. alder har raskere og bedre utvikling enn barn som ikke griper gjenstander tidlig. For å sikre en optimal utvikling er det viktig at barn med CP får god oppfølging fra hjerneskaden blir oppdaget. Selv om foreldrene i studien oppga at barna brukte mye tid på trening, er det usikkert om oppfølgingen er spesifikk nok. Det finnes mye kunnskap om tiltak for barn med ensidig CP, men vi vet lite om hvilke tiltak som er nyttige for barn som har nedsatt motorikk i begge hender. Studien viste en begrenset utvikling hos barn med tosidig CP sammenliknet med barn med ensidig CP.

Det er viktig at oppfølgingen av barn med CP baseres på kunnskap om effektive tiltak, og at målrettede tiltak og oppfølging av håndfunksjon utgjør en naturlig del av tjenestene. Ved å hjelpe barn med CP til å etablere effektivt grep fra tidlig alder vil barna lettere kunne utforske gjenstander i omgivelsene, og disse erfaringene vil kunne bidra til en raskere utvikling og større grad av selvstendighet.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. okt. 2017 09:02 - Sist endret 31. okt. 2017 13:29