Disputas: Line Nortvedt – Helsefag

M.Sc. Line Nortvedt ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Dignity and Indignity Experienced by Immigrant Women on Long-term Sick Leave: A qualitative Study»

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Lektor Maria Kristiansen, Institut for folkesundhedsvidenskab,Københavns universitet
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Randi Wågø Aas, Institutt for helsefag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Nortvedt, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Siri Vangen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Vibeke Lohne Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

I sin avhandling «Dignity and indignity experienced by immigrant women on long-term sick leave» har Line Nortvedt undersøkt innvandrerkvinner med kroniske smerter i løpet av en rehabiliteringsperiode. I gruppen innvandrerkvinner fra Asia, Afrika og Latin-Amerika er der flere langtidssykemeldte enn blant innvandrere fra Europa og Nord-Amerika. Andelen innvandrerkvinner med kroniske muskelsmerter er også høyere enn for innvandrermenn. Studien bygger på deltagende observasjon på to mestringskurs ved en Raskere tilbake poliklinikk, samt forskningsintervju med kvinnene etter mestringskurset.

Avhandlingens resultater viser at kvinnene erfarer sitt daglig liv som ensomt og ydmykende fordi de blir ekskludert av kolleger, ledere og av sine familier. Avvisningen hjemme og på arbeidsplassen forsterker kvinnenes opplevelse av skam og ønsket om å unngå å fortelle noen om sin sykdom, som dermed bidrar til flere sykemeldingsdager.

De kroniske smertene erfares som truende, uforståelige, uten mening eller mulighet for å bli kontrollert.

På tross av lidelse og ydmykende opplevelser, erfarer kvinnene opprettholdelse av verdighet gjennom kjærlighet og vennskap, ved å bli forbundet med sine «historiske selv», ved å støtte sine slektninger og ved være sterke. Videre, blir de respektert, trodd på og forstått av andre pasienter og av helsepersonell. I tillegg gir religiøs tro samt håp for fremtiden en erfaring av mening, fred og verdighet.

Studien konkluderer med at innvandrerkvinner erfarer dårlig helse på grunn av belastninger i forbindelse med migrasjon, meningsløs smerte og ydmykelser, ved at de opplever å bli usynliggjort, ikke forstått, degradert og marginalisert. På den annen side tilpasser de seg og erfarer å være utholdende. Videre finner de styrke i personlige relasjoner, i sine familier og i Gud, og viser en solid integritet, motstandskraft, stolthet, selvrespekt, aksept og livsmot.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2017 16:39 - Sist endret 6. jan. 2017 08:55