Disputas: MPH Senedu Bekele Gebreegziabher

MPH Senedu Bekele Gebreegziabher ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): «Investigating challenges of implementing high-quality directly observed treatment short-course program for tuberculosis control in West Gojjam Zone, Northwest Ethiopia: The need for an alternative tool to evaluate program performance». 

Foto: Tesfaye Hussen Kassaye

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Asma Elsony, Epidemiology Laboratory for Research and Public Health (EpiLab), Khartoum
  • Andreopponent: Professor Sven Gudmund Hinderaker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Anne Margarita Dyrhol Riise, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Spurkland, Instisutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Solomon Abebe Yimer, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tuberkulose er en betydelig helsetrussel i Etiopia og Vest Gojjam har et høyt antall tilfeller. En faktor som kan ha bidratt til økning i antallet tuberkulosetillfeller er svikt i systemet for direkte observert behandling for tuberkulose.

En av de tingene som kan bidra til et økende antall tilfeller er svikt i implementeringen av programmet, direkte observert terapi, av tilstrekkelig høy kvalitet.

I sitt PhD-arbeid har Senedu Bekele undersøkt hvordan programmet fungerte, hvilke utfordringer det står overfor, regnet ut tida fra første symptom på sjukdommen til igangsetting  av riktig behandling og hvordan dette har virket inn på behandlingsresultatene. Hun beregnet også størrelsen av infeksjonsreservoaret basert på antallet pasienter og hvor lenge de var smittsomme. Infeksjonsreservoaret viste seg å ha minket i forhold til en tidligere studie.

Tuberkulosekontrollen i Vest Gojjam viste seg å ha flere utfordringer som krever forbedringer i framtida.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 5. okt. 2018 14:03 - Sist endret 5. okt. 2018 14:05