Disputas: Monika Ravik – Sykepleie

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Practical skill learning in nursing education. An exploratory/descriptive study of nursing students learning and transfer of practical skills in nursing education».

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Febe Friberg, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
  • Andreopponent: Universitetslektor Samuel Edelbring, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
  • Leder av komiteen: Forsker Anne Kari Tolo Heggestad, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Marit Mengshoel, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ida Torunn Bjørk, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Mange nyutdannede sykepleiere mangler kompetanse i praktiske ferdigheter, for eksempel ved innlegging av perifer venekanyle (PVK). Dette kan for pasienter være skadelig.  Praktisk ferdighetslæring gis stort fokus i sykepleierutdanningen. Det foreligger imidlertid lite kunnskap om hvordan studenter faktisk lærer. Denne kvalitative studien undersøkte sykepleierstudenters læring og overføring av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen. Innlegging av perifer venekanyle (PVK) ble brukt som eksempel for å undersøke praktisk ferdighetslæring. Kvalitative data ble generert ved videofilm, ad hoc samtaler og intervjuer. Den tekniske implementering av PVK var særlig utfordrende å lære og gjøre. Simulering er en anerkjent tilnærming til praktisk ferdighetslæring. Realismen i dette ble imidlertid funnet for dårlig til å gi studenter optimale læringsforhold, som igjen hadde konsekvenser for studenters videre læring og mestring i praksis. Feedback var sentralt for studenters læring. Studentene var på samme utdanningsnivå, og var ikke kunnskapsrike nok i alle elementer av ferdigheten, som eksempelvis i den tekniske implementering, til at de kunne hjelpe hverandre til å avansere i sin ferdighetsutvikling. Studenter som trente på hverandre fikk mer detaljert feedback av lærer i den tekniske implementering av kanylen, versus studenter som trente på en dukkearm, hvor tilbakemeldingen her var mer tilfeldig. Flere aspekt ble funnet viktig for at studenter skulle lære og avansere i ferdighetsutøvelsen i praksis. For eksempel teoretisk og praktisk kunnskap, i tillegg til det å kunne få gjøre ferdigheten på samme måte som tidligere lært ved simulering. Resultater i studien kan bidra til at utdanningsinstitusjoner blir oppmerksom på forhold og tar i bruk læringsprosesser som bidrar til studenters læring og overføring av praktiske ferdigheter.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 18. sep. 2018 13:04 - Sist endret 2. okt. 2018 10:13