Genomisk medisin: Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer

Innleder er Dag Undlien, professor og avdelingsleder, avdeling for medisinsk genetikk, Klinmed.

Foredraget vil gi en oversikt over utviklingen innen genomikk og hvordan denne er i ferd med å endre medisinsk praksis. Samfunnsmessige og etiske utfordringer denne utviklingen stiller oss ovenfor vil bli presentert. Noen stikkord som vil belyses er persontilpasset medisin, og utfordringer knyttet til personvern, likeverdige helsetjenester og patient centred care i lys av disse utviklingstrekkene. Spørsmålet om hvordan den nordiske velferdsstatsmodellen er tilpasset den nye virkeligheten vil bli diskutert

Arrangør

Medisinsk filosofisk forum
Publisert 11. jan. 2016 13:45 - Sist endret 28. juni 2016 14:18