Lillian Karlsen

Dette PhD- prosjektet utforsker hjemmesykehus for voksne pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling, hvor samhandling mellom sykehus og kommune samt bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging er sentralt. Forskning tyder på at hjemmesykehus kan være et godt alternativ for pasienter. Det foreligger derimot lite forskning på grupper som er sentrale i implementering og gjennomføring av hjemmesykehus. Dette phd- prosjektet fokuserer derfor på disse gruppene, som er pårørende, ledere og fagpersonell i spesialist- og primærhelsetjenestene.

Foto: privat

Prosjektets bakgrunn

Helse- og omsorgtjenestene står overfor store utfordringer i fremtiden. Økende behov for helsetjenester, knapphet på ressurser og strammere budsjett krever at helse- og omsorgstjenesten klarer å omstille seg for å sikre en bærekraftig tjeneste. En av omstillingsstrategiene til nasjonale helsemyndigheter er å overføre ansvar, roller og oppgaver fra spesialist- til primærhelsetjenesten, og man ønsker å utvikle trygge og sikre alternativer til behandling på sykehus. Hjemmesykehus er et slikt alternativ.

Kull 2020

Bakgrunn: Bachelor i sykepleie (Høgskolen i Molde), videreutdanning i kreftsykepleie (NTNU Ålesund) og master i kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (Høgskolen i Molde).

Offentlig PhD-kandidat, tilknyttet NTNU Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM).

Veiledere:

  • Hovedveileder: Anne-S. Helvik, Professor NTNU, ISM

  • Intern veileder: Bjarte Bye Løfaldli, FoUI- leder Helseinnovasjonssenteret

  • Biveileder: Bente Prytz Mjølstad, Førsteamanuensis NTNU, ISM og fastlege

Om prosjektet

Dette er et offentlig PhD- prosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom søkerorganisasjon Helseinnovasjonssenteret og gradsgivende institusjon NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, i perioden 2021- 2024. Prosjektet består av tre kvalitative del-studier med en hermeneutisk tilnærming.

Prosjektets mål

Phd- prosjektets hovedmål er å studere forutsetninger for å lykkes med og konsekvenser av å etablere hjemmesykehus for voksne pasienter med behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling. Phd- prosjektet består av tre delstudier med målsetninger om å få økt kunnskap om:

  1. Pårørendes involvering og rolle når voksne pasienter får behandling og oppfølging i hjemmesykehus
  2. Forhold i spesialisthelsetjenesten som hemmer og/eller fremmer rekruttering og overføring av pasienter til hjemmesykehus
  3. Forhold i primærhelsetjenesten som hemmer og/eller fremmer implementering og drift av hjemmesykehus.

Prosjektets tittel

Hjemmesykehus for voksne pasienter 

Publisert 18. sep. 2020 00:00 - Sist endret 25. mai 2021 15:48