Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin ble opprettet i 2013 og er finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsrådet tildelte i alt 218 mill kr til ti nye nasjonale forskerskoler i denne søknadsrunden, og tildelingen er gjort for perioden 2013-2020. Gjennom satsingen på nasjonale forskerskolen ønsker NFR å bidra til å styrke forskerutdanningen innenfor fagområder som vil stå sterkere gjennom samarbeid mellom institusjonene.

Forskningsrådet evaluerte i 2010 de allmennmedisinske universitetsmiljøene, og uttrykte da et behov for et økt faglig samarbeid både innenlands og over landegrensene. Forskerskolen i allmennmedisin er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UNI Helse, NTNU og Universitetet i Tromsø. Det er dessuten inngått en avtale om samarbeid med den svenske forskerskolen i allmennmedisin (Nationella forskarskolan i allmännmedicin)

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin har som mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge og vil gjøre det mulig med en mer systematisk tilnærming til ph.d-utdanningen i allmennmedisin.

Forskerskolens mål er å utvikle og styrke ph.d.-utdanningen for allmennmedisinske forskere for å:

  • sikre en ny generasjon av velkvalifiserte forskere i allmennmedisin, både for universitetsenhetene og for fastlegehelsetjenesten
  • fremme høy internasjonal standard av allmennmedisinsk forskerutdanning
  • fremme et kreativt og bærekraftig miljø for allmennmedisinsk forskning
  • lage et nasjonalt miljø for teori- og forskningsmetodeutvikling egnet til å utforske spesifikke medisinske problemer i allmennpraksis
  • stimulere allmennmedisinske ph.d.-kandidaters mobilitet nasjonalt og internasjonalt
  • fremme både flerfaglig og tverrfaglig samarbeid

Forskerskolen er et supplement til den allerede eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge, og vil gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet. Kriteriene for å bli tatt opp ved forskerskolen er at man allerede er eller snart vil bli tatt opp på ph.d-programmet ved sitt hjemmeuniversitet, og at kandidaten er i en tidlig fase av prosjektperioden. Prosjektet må ha et allmennmedisinsk tema og passe inn  i forskerskolens rammeverk.

De fire allmennmedisinske universitetsmiljøene vil alle utvikle kurs, og kandidater som er tatt opp på forskerskolen vil ha fortrinnsrett på plassene. Undervisningen vil  for en stor del foregå i tilknytning til det universitetet som har ansvaret for kurset. I tillegg vil det tilbys både web-basert undervisning, virtuelle klasserom og diskusjonsgrupper på nett.

Forskerskolen blir ledet av en styringsgruppe bestående av representanter fra de fire samarbeidspartnerne, en internasjonal representant og en representant for ph.d-studentene. Administrasjon og daglig drift av skolen er lagt til Oslo.

 

Emneord: forskerskole, Om forskerskolen Av Siri Evju Janssen
Publisert 12. juni 2013 12:27 - Sist endret 15. juli 2015 15:12