English version of this page

CAPABLE – innbyggerstyrt digital helseinformasjon

I CAPABLE prosjektet skal vi utforske hvordan innbyggerne kan nyttig-gjøre seg egne helseopplysninger for å fremme egen helse og mestre egen sykdom. I prosjektet ser vi spesielt på utfordringene med å ha oversikt over egne legemidler, ernæring, avtaler og tjenester fra helsetjenesten.

Illustrasjon Capable - helseinformasjon og kommunikasjon mellom individet mot pårørende, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Om prosjektet

CAPABLE er et offentlig sektor innovasjonsprosjekt, finansiert av NFR-HELSEVEL i perioden 2018 - 2021. Prosjektet skal utforske hvordan innbyggeren i større grad kan nyttiggjøre seg helserelatert informasjonen man gis tilgang til, supplere med eller samler selv. I prosjektet vil vi se spesielt på hvilke nye muligheter CAPABLE verktøyet gir innbyggeren til å samle relevant helseinformasjon, aktivt bruke egen helseinformasjon i dagliglivet, velge hvem man vil dele informasjonen med, og samtidig sikre at essensiell informasjon alltid er tilgjengelig, og til aktiv bruk i dagliglivet. I første omgang fokuserer prosjektet på informasjon om legemidler, ernæring og koordinering av avtaler og tjenester. Arbeidet bygger bl.a. på de regionale forsknings- og innovasjonsprosjektene APPETITT og MEDAKTIV.

Mål

CAPABLE skal utvikle en prototype der innbyggeren skal kunne samle, supplere og styre mer av egen helseinformasjon. Dette skal skje i tett dialog med sentrale brukergrupper. VI skal lage et verktøy som tilfredsstiller krav om universell utforming, og denne prototypen vil prøves ut sammen med utvalgte brukere.

Prototypen skal gi brukeren mulighet til å være en aktiv aktør, og benytte informasjonen slik de ønsker eller ser behov for. Vi vil undersøke muligheter verktøyet kan gi til aktivt å benytte informasjon om egen helse, styrke egen helseforståelse (eHealth literacy), samtidig som personvern, sikkerhet og konfidensialitet ivaretas.

Prototypen vil fokusere på informasjonshåndtering om medisinering, ernæring og koordinering av helsetjenester. Dette er områder der informasjon viktig, men sammensatt. Dette er også områder der mange velger å få bistand fra pårørende eller andre tillitspersoner. Dialog om informasjonen mellom bruker og pårørende, og mellom bruker og helsetjenesten er viktige perspektiver i CAPABLE.

Bakgrunn

Forskjellige offentlige initiativer som kjernejournal, pasientens legemiddelliste og tilgang til (deler av) sykehusjournalen via www.helsenorge.no gir eller vil gi innbyggeren anledning til å lese mye helseinformasjon om seg selv og kontaktene med helsetjenesten. Den nye personvernforordningen (GDPR) gir den enkelte innbygger økte rettigheter, blant annet til å få kopi av informasjon om seg selv og velge hvem man vil dele den med.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, HELSEVEL programmet. 2018-2021.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Akershus Universitetssykehus (prosjekteier), Universitetet i Oslo – Helsam (prosjektleder), Norsk Regnesentral, Norsk E – helse A/S, Helsetelefonen A/S, Ullensaker kommune, Bydel Nordre Aker – Oslo, Kongsvinger kommune, Norsk Revmatikerforbund, Norges Blindeforbund, LHL, HL7, Karlstad Universitet, Aalborg Universitet og Västra Götaland Region

 

 

 

Publisert 4. des. 2018 09:03 - Sist endret 10. aug. 2021 14:57

Kontakt

Prosjektleder: Anne Moen,  Universitetet i Oslo,

Prosjekteier: Petter Hurlen, Akershus universitetssykehus. 

 

Deltakere

 • Anne Moen
 • Astri Letnes Janson
 • Way Kiat Bong
 • Petter Hurlen, Akershus Universitetssykehus
 • Kristin Skeide Fuglerud, Norsk Regnesentral
 • Knut Skifjeld, Norsk E-helse AS
 • Jan Einar Vaage, Helsetelefonen AS
 • Iver Olav Sunnset, Ullensaker kommune
 • Camilla Glasø, Bydel Nordre Aker, Oslo
 • Joachim Sagen, Norges Revmatikerforbund
 • Inga Britt Kjellevold Haugen, Norges Blindeforbund
 • Jostein Grimsmo, LHL
 • Cathrine Chronaki, HL7 International Foundation
 • Lothar Fritsch, Karlstad University
 • Louise B. Pape-Haugaard, Aalborg Universitet
 • Lars Lindsköld, Västra Götaland Region
Detaljert oversikt over deltakere