English version of this page

Målsettinger i rehabilitering (avsluttet)

Prosjektet fokuserer prosjektet på målsettingsprosesser blant brukere med diverse smertefulle muskel- og skjelettplager i ulike nivåer og typer tjenester. I tillegg ser forskergruppen på mekanismer som kan redusere gapet mellom helse- og sosiale tjenester.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Mål

Et overordnet mål for prosjektet er å studere effektive tiltak for å fremme deltakelse og utvikle økt forståelse av målsettingsprosesser i ulike former for rehabilitering, for derigjennom å kunne utvikle mer effektive rehabiliteringsstrategier. 


Prosjektet har søkt å kritiskt evaluere litteraturen og kunnskapsgrunnlaget for intervensjoner som har som hovedmål å øke deltakelse hos personer med kroniske funksjonsproblemer. Videre har prosjektet  søkt å belyse hvordan målformuleringer i rehabiliteringsarbeidet i NAV’s sykefraværsoppfølging av arbeidstakere med muskel- skjelettlidelser diskuteres og forhandles, og hvilke kunnskaps- og vitensformer deltakerne spiller inn i møtet. Fokus ligger på forholdet mellom arbeid og helse, og ikke minst på hvordan dette forholdet arter seg blant aktører med ulike ståsteder og kunnskaper på ulike arenaer og tjenestenivåer.

Bakgrunn

Rehabilitering bygger på samarbeid mellom bruker og personer som yter helse og sosiale tjenester, og skal understøtte brukernes mål om deltakelse. Likevel mangler vi kunnskap effekt av tiltak og om hvordan vi kan integrere mål og målsetningsprosesser på en effektiv måte hos personer med muskel- og skjelettplager  som oppsøker ulike nivåer og typer tjenester.  Ofte har personer med muskel-skjelettplager behov for både helse- og sosiale tjenester, selv om det ofte er dårlig sammenheng mellom disse tjenestene. Det er derfor viktig å forstå mekanismer som kan redusere gapet mellom helse- og sosiale tjenester og få mer kunnskap om hvordan arbeidsrettede tiltak og helsetjenester kommuniserer.

Metode

Systematisk litteraturgjennomgang av randomiserte målsetningsorienterte studier og meta-epistemologisk analyse av kvalitative målsettingsbaserte studier er benyttet. I tillegg er det gjennomført intervjuer og analyser av møtet mellom personer som er sykemeldt for muskel- skjelettlidelser og velferdsstatens ulike hjelperprofesjoner i NAV’s sykefraværsoppfølging ved hjelp av kvalitativ tilnærming.
Datamaterialet er analysert i lys av sentrale sosiologiske, språk- og vitensfilosofiske perspektiver for å kunne si noe om hvordan målsettinger utformes. Det har vært fokus på hvordan ulike forståelser og vitensformer bringes inn i møtene og hvordan noen blir toneangivende og styrende for målsettingene som utarbeides. Analysene av målsettingsarbeidet har trukket veksler på begreper som symbolsk kapital og symbolsk makt om hvordan retten til å navngi og å kategorisere er knyttet til spesielle statuser eller posisjoner. Det har undersøkt hvordan sammenvevdheten mellom viten/kunnskap og maktforhold avgjør hvordan noe kan språklig formuleres og framstå som en akseptert sannhet. I fortsettelsen av denne tenkningen er det utviklet teoretiske forståelser av hvordan ulike styrings- og selvstyringsformer brukes og virker både på individplan og i større perspektiv i samfunnsstyringen.

Brukermedvirkning i prosjektet

 • CHARMs brukerpanel

Resultat

Litteraturgjennomgangen indikerte store metodiske mangler i de randomiserte studiene  som fokuserte på  øket deltakelse. Også de kvalitative studiene tenderte til å telle og kategorisere i større grad enn å  fremskaffe forståelse og dypdekunnskap. 
Analysene  av NAV møtene  viste at sykemeldte, deres arbeidsgivere, NAV ansatte og legene  hadde helt forskjellig ståsted og forståelse av møtet. Dette gjorde at det også var vanskelig å forutsi møtets konklusjon. Imidlertid syntes konklusjonene å bli mest påvirket av deltakere som var aktive under møtene. 


Konklusjon

Det er stort behov for å  utvikle bedre måleinstrumenter og øke forståelsen av prosessene involvert i målsettingsbasert rehabilitering. Dette gjelder særskilt der ulike profesjoner møtes og deltakelse i arbeid er agenda. 

Finansering

 • CHARM

Samarbeid

 • Oslo Universitetssykehus (OUS)
 • Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og Samfunn (Helsam), Det medisinske fakultet
 • OsloMet, Fakultet for helsefag
 • Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)
 • International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Postdoktor

En postdoktor stipendiat, Truls I. Juritzen, er ansatt og gjennomfører dette prosjektet.

  Publikasjoner:

  Start - slutt

  2013 - 2016

  Emneord: Muscolo-Skeletal system, Habilitation, Rehabilitation
  Publisert 10. juni 2014 15:26 - Sist endret 30. aug. 2022 10:57