English version of this page

Målsettinger i rehabilitering (avsluttet)

Prosjektet fokuserer prosjektet på målsettingsprosesser blant brukere med diverse smertefulle muskel- og skjelettplager i ulike nivåer og typer tjenester. I tillegg ser forskergruppen på mekanismer som kan redusere gapet mellom helse- og sosiale tjenester.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om prosjektet

Prosjektet et todelt. En større empirisk studie (post.doc.) og tre sammenfattende litteraturstudier (samarbeidsprosjekter for fast ansatte, post.doc. og masterstudent)

Det er behov for mer kunnskap om hvordan arbeidsrettede tiltak og helsetjenester kommuniserer. En ser for seg at spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og NAV er aktuelle arenaer for feltstudien. Dette forskningsprosjektet vil undersøke hvordan målsettingsprosesser utformes i møtet mellom personer som er sykemeldt for muskel- skjelettlidelser og velferdsstatens ulike hjelperprofesjoner i NAV’s sykefraværsoppfølging.

Mål

Et overordnet mål for prosjektet er å studere og utvikle økt forståelse av målsettingsprosesser i ulike former for rehabilitering, for derigjennom å kunne utvikle mer effektive rehabiliteringsstrategier.

Prosjektet vil finne svar på følgende problemstilling:

Hvordan forhandles og diskuteres målformuleringer i rehabiliteringsarbeidet i NAV’s sykefraværsoppfølging av arbeidstakere med muskel- skjelettlidelser, og hvilke kunnskaps- og vitensformer spiller deltakerne inn i møtet. Fokus ligger på forholdet mellom arbeid og helse, og ikke minst på hvordan dette forholdet arter seg blant aktører med ulike ståsteder og kunnskaper på ulike arenaer og tjenestenivåer.

Bakgrunn

På bakgrunn av spørsmålene som stilles i undersøkelsen er det nødvendig å ta i bruk kvalitative tilnærminger til forskningsfeltet som observasjon og intervju.

Datamaterialet vil bli analysert og diskutert i lys av teoretiske perspektiver og hensikten er å kunne sin noe om hvordan ulike perspektiver og vitensformer blir avgjørende for hvordan målsettinger utformes. Det vil være fokus på hvordan ulike forståelser og vitensformer bringes inn i møtene og hvordan noen blir toneangivende og styrende for målsettingene som utarbeides.

Prosjektet støtter seg teoretisk på sentrale sosiologiske, språk- og vitensfilosofiske perspektiver. Ulike språkbrukere vil i ulik grad kunne ha tilgang til autoriteten som kreves for å bruke språket til å formidle sannheter som aksepteres som dette av andre. Analysene av målsettingsarbeidet vil kunne trekke veksler på begreper som symbolsk kapital og symbolsk makt om hvordan retten til å navngi og å kategorisere er knyttet til spesielle statuser eller posisjoner Det vil undersøkes hvordan sammenvevdheten mellom viten/kunnskap og maktforhold avgjør hvordan noe kan språklig formuleres og framstå som en akseptert sannhet. I fortsettelsen av denne tenkningen er det utviklet teoretiske forståelser av hvordan ulike styrings- og selvstyringsformer brukes og virker både på individplan og i større perspektiv i samfunnsstyringen. Med governmentalitybegrepet utforskes demokratiserende, aktiverende og ansvarliggjørende begrep som myndiggjøring, empowerment, dialog, brukermedvirkning, motiverende intervju o.a. som styrings- og selvstyringsmetoder og teknologier.

En postdoktor stipendiat, Truls I. Juritzen, er ansatt og gjennomfører dette prosjektet.

I tillegg gjennomfører prosjektgruppen 3 litteraturstudier:

  • Goals and goal setting processes in rehabilitation of people with musculoskeletal diseases: a systematic review.
  • Participation in life domains of young adults with disabilities
  • Quantified Subjectivity and Aggregated Uniqueness in Qualitative Rehabilitation Research 

Finansering

  • CHARM

Samarbeid

  • Oslo Universitetssykehus (OUS)
  • Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og Samfunn (Helsam), Det medisinske fakultet
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Fakultet for helsefag
  • Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)
  • International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Resultater:

Start - slutt

Høst 2013- høst 2016

Emneord: Muscolo-Skeletal system, Habilitation, Rehabilitation
Publisert 10. juni 2014 15:26 - Sist endret 18. nov. 2020 09:39