Hva kjennetegner dem som får diabetes i ung alder?

Formålet med prosjektet er å karakterisere pasienter som diagnostiseres med type 2 diabetes relativt tidlig i voksenlivet. Prosjektet er en del av ROSA 4-studien

Om prosjektet

Dette er et delprosjekt i et stort forskningsprosjekt som undersøker kvaliteten av diabetesbehandling i Norge i 2014 (ROSA 4). ROSA 4 er en tverrsnitts-undersøkelse, basert på data fra fastlegers elektroniske pasientjournaler (EPJ) hos ca 11600 pasienter med diabetesdiagnose i tre helseregioner (Sør-Øst, Vest og Nord). Dataene er koblet til sosiøkonomiske variable fra SSB og i dette prosjektet planlegger vi også å koble til Reseptregisterdata, som et mål på multmorbiditet.

Mål

Formålet med prosjektet er å karakterisere pasienter som diagnostiseres med T2D relativt tidlig i voksenlivet. Vi vil undersøke sammenhenger mellom alder ved diabetesdebut og variasjon blant annet i diabetesrelaterte komplikasjoner, kliniske variabler, valg av medikamentell behandling, oppfølging i allmennpraksis, sosioøkonomiske faktorer og multimorbiditet.

Bakgrunn

Tap av leveår for personer med type 2 diabetes (T2D) er klart størst hos dem som er relativt unge når diagnosen stilles. De har lengre forventet sykdomsvarighet og økt akkumulert sykelighet sammenlignet med dem som får sin T2D-diagnose sent i livet. Diabetes med tidlig sykdomsdebut kan dessuten se ut til å utgjøre en mer aggressiv fenotype, utover hva som kan forklares av lengre sykdomsvarighet. Fedme, opphopning av T2D i familien og etnisk bakgrunn fra Sør-Asia og Midtøsten er noen kjente faktorer som er assosiert med økt forekomst av diabetes og også tidligere diabetesdebut. Sammenhengen mellom alder ved debut og faktorer som sosioøkonomisk status og flersykelighet (multimorbiditet) er i mindre grad utforsket. Dagens kliniske retningslinjer gir ingen klare føringer for behandling ut fra alder ved diagnose og i liten grad ut fra komorbiditet. Ytterligere kunnskap er nødvendig for å kunne komme med anbefalinger for individuelt tilpasset diabetesomsorg.

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsfond

Start - slutt

2019 - 2023

 

 

 

 

Publisert 20. aug. 2020 13:27 - Sist endret 14. jan. 2021 08:35