English version of this page

Potensielt risikabel legemiddelbruk hos eldre (avsluttet)

En epidemiologisk undersøkelse blant hjemmeboende eldre og en randomisert, kontrollert intervensjon i sykehjem

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Første del av prosjektet henter data for året 2008 fra Reseptregisteret. Resultater ble publisert i European Journal of Clinical Pharmacology februar ’12. Del 2 er en tre-runders Delphi konsensus-prosess for å utvikle et sett eksplisitte kriterier for uheldig legemiddelbruk i sykehjem. 49 deltakere fullførte surveyens alle tre runder. Artikkel vil bli sendt inn for publisering vinter 2014. Del 3 av prosjektet er en farmakologisk tverrsnittsstudie for å belyse forekomst av farmakologisk uhensiktsmessig legemiddelbruk i sykehjem. Data innhentes fra sykehjemsstudien for intravenøs antibiotikabruk i Vestfold og analyseres i henhold til sykehjemskriteriene utviklet i del 2.

Mål

Prosjektets formål er å avdekke og karakterisere omfang og prediktorer for farmakologisk potensielt uhensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre (70+ år) pasienter i Norge, hjemmeboende og på sykehjem, basert på nyutviklede norske, relevansvaliderte eksplisitte kriterier for farmakologisk uhensiktsmessig legemiddelbruk (NorGeP-kriteriene) som ble utviklet i forbindelse med KTV-prosjektet. Det tas sikte på å utvikle et tilsvarende sett av relevansvaliderte kvalitetsindikatorer tilpasset sykehjemssettingen. Det skal deretter gjennomføres en kontrollert pedagogisk intervensjon i sykehjem med tanke på å redusere uheldig legemiddelforskrivning til sykehjemsbeboerne.

Bakgrunn

Moderne farmakoterapi gir mange eldre bedre livskvalitet, bedre helse og et lengre liv.  Medaljens bakside er legemiddelbivirkninger og faren for uheldige legemiddelkombinasjoner, noe som kan gi redusert livskvalitet, økt sykelighet og død.

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsfond.

Samarbeid

Sykehjemsstudien skal skje i samarbeid med multidoseprodusenten Farmaka som forsyner et stort antall norske sykehjem med individuelt pakkede legemidler.

Start - slutt

2008 - 2018

Publikasjoner

Nyborg G, Straand J, Brekke M. Inappropriate prescribing for the elderly – a modern epidemic? Eur J Clin Pharmacol. DOI 10.1007/s00228-012-1223-8

 

Publisert 4. mai 2011 14:37 - Sist endret 17. feb. 2020 09:36