English version of this page

ImpresU - Forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre

ImpresU er et Europeisk sammarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Nederland og Polen, som handler om å forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner (UVI) hos eldre i allmennpraksis og på sykehjem. 

Om prosjektet

Med dette prosjektet ønsker vi å kartlegge problemområdene i håndteringen av UVI hos eldre og bruke disse erfaringene inn i en skreddersydd læringsintervensjon på sykehjem med mål om å forbedre rasjonell forskrivning av antibiotika for UVI.

Videre ønsker vi også å evaluere effekt av Hiprex som forebyggende medisin mot residiverende UVI hos kvinner over 70 i allmennpraksis.

Arbeidspakker og Metode

Arbeidspakke 1: Kvalitativ intervjustudie om utfordringer knyttet til håndtering av UVI på sykehjem.

Arbeidspakke 2: Multisenter intervensjonsstudie på sykehjem om håndtering av UVI hos eldre.

Arbeidspakke 3: Trippel blindet, randomisert, placebokontrollert legemiddelstudie av den forebyggende effekten av Hiprex ved residiverende UVI hos kvinner over 70 år i allmennpraksis.

Resultater

Arbeidspakke 1: Intervjuene er gjennomført, transkribert, oversatt og sendt til NL for endelig analysering. Resultater forventes i 2020.

Arbeidspakke 2: Baselineperiode er gjennomført og intervensjonsperioden starter 01.02.20. Resultater forventes i 2021.

Arbeidspakke 3: Inklusjonen av pasienter i studien startet desember 2019, resultater forventes i 2021

Bakgrunn

Urinveisinfeksjoner er en av de vanligste årsakene til antibiotikaforskrivning hos eldre, og representerer en diagnostisk utfordring. Eldre pasienter er mer sårbare, og kognitiv svikt vanskeliggjør anamnese og klinisk vurdering. Samtidig vet vi at opptil 50% av sykehjemsbeboere til enhver tid har asymptomatisk bakteriuri uten å ha en behandlingskrevende infeksjon. Dette kan føre til unødvendig antibiotikabehandling som igjen kan føre til uheldige bivirkninger for pasientene og bidra til økede antibiotikaresistens i samfunnet. 

Finansiering

 • Norsk forskningsråd via JPI.
 • NORM – Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens/ NORM – Norwegian organisation for surveillance of antimicrobial resistance.
 • Småforskmidler, Avdeling for allmenmedisin, UiO/Department of general practice, Institute of Health and Society, University of Oslo
 • Gidske og Peter Jacob Sørensens Fond/ Gidske and Peter Jacob Sørensens Trust.

Samarbeid

 • Medical university of Lodz, PL/Universitetet I Lodz, PL
 • UMC Utrecht, NL/Universitetet I Utrecht, NL
 • University of Amsterdam, NL,/Amsterdam universitet, NL
 • University of Gothenburg, SWE,/Universitetet i Sverige
 • Sahlgrenska University Hosptial, SWE/ Sahlgrenska Universitetssykehus, SE
 • Vestfold Hospital Trust, NO/Sentralsykehuset i Vestfold, NO
 • Research Online, UMC Utrecht, NL

Start – Slutt

2019–2022 

 

 

Publisert 23. jan. 2020 12:13 - Sist endret 30. des. 2021 17:22

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere