Etikk i kommunehelsetjenesten

Prosjektet Etikk i kommunehelsetjenesten startet i 2009, og finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse og omsorgsdepartementet ønsker at SME skal:

  • Veilede kommuner og institusjoner ved etablering og videreutvikling av systematisk etikkarbeid.
  • Gi tilbud om kompetanseutvikling for ansatte, ledere og ressurspersoner som er involvert i systematisk etikkarbeid og etisk kompetanseheving i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
  • Bistå kommuner med lokale følge medforskningsprosjekter/evalueringsprosjekter av deres lokale satsinger
  • Gjennomføre forskning om praksisnære og sentrale etiske utfordringer og håndtering av disse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • Utvikle og formidle ulike typer læremateriell til bruk i kommunehelsetjenestens etikksatsing.
  • Sørge for erfaringsutveksling og kvalitetssikring på tvers av kommunene, gjennom en årlig nasjonal konferanse og egen nettside

Bakgrunn

Allerede i 2000 uttalte en samlet sosialkomité (Innst. S. nr 172 (2000-2001)) at det bør vurderes om kliniske etikk-komiteer også bør opprettes innenfor sykehjem og i omsorgen for psykisk utviklingshemmede. I 2006 hadde Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget et forslag om å opprette etikk-komiteer i sykehjem (Dok. Nr.8:29 (2005-2006)) uttrykt at det systematiske etikkarbeidet i kommunehelsetjenesten bør styrkes, og etikk-komiteer i sykehjem er ett av flere mulige tiltak. Behovet for å styrke etikk-kompetanse og systematisk etikkarbeid ble også fremhevet i St.meld.nr.25 (2005-2006) ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer”.

Med oppstart i 2016 har SME og KS fått et formalisert samarbeid om etisk kompetanseheving i de kommunale helse- og omsorgstjenestene:

Mål for arbeidet:

  • Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
  • Tjenestene har kompetanse til å ta i bruk metoder og verktøy for etisk refleksjon.
  • Tjenestene har kompetanse til å håndtere etiske utfordringer.

SMEs ansvarsområder innebefatter: forskning, bistå kommuner med deres forskning og evaluering, undervisning og veiledning i systematisk etikkarbeid gjennom kurs og konferanser, nasjonalt nettverk for etikkveiledere

KS sine ansvarsområder innebefatter den årlige etikkprisen, ansettelse av regionale veiledere som veileder kommuner i praktisk etikkarbeid, lokale nettverk for etikkveiledere, bistand til kommuner som ønsker å delta i etikksatsingen.

Kontakt

Årsrapporter

Hvert år lages det en oppsummerende årsrapport som er basert på  virksomheten til Senter for medisinsk etikk (SME). Last ned årsrapporter som pdf

Publisert 24. feb. 2010 12:25 - Sist endret 17. mars 2020 11:49