English version of this page

Klinisk etikk

Senter for medisinsk etikk er finansiert av helsedirektoratet for å styrke etikkompetanse og etisk bevissthet gjennom forskning, evaluering, undervisning og veiledning til helsetjenesten, og bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med helsetjenestene. Dette arbeidet kan du lese mer om på siden Etikk i helsetjenesten

Om prosjektet

De etiske dilemmaene i helsetjenesten har med årene blitt flere og mer kompliserte. Kvaliteten av helsetjenester hviler på faglige gode beslutninger tatt innenfor helselovgivning og god etikk. Kliniske etikk-komiteer (KEK) er opprettet ved alle norske helseforetak med det formål å blant annet bidra til å høyne kompetansen i medisinsk etikk ved landets sykehus for å kunne identifisere, analysere og avklare etiske problemstillinger og dilemmaer relatert til pasientbehandling. Også de kommunale helse- og omsorgstjenestene har hatt en satsning på økt etikk-kompetanse siden 2007.

Mål

Senter for medisinsk etikk har fått ansvar for å understøtte etikkarbeidet med undervisning, veiledning, nettverksbygging og forskning. Systematisk etikkarbeid og økt etisk bevissthet blant helsepersonell vil bidra til å gjøre helsetjenesten bedre, mer brukerstyrt, bidra til riktigere ressursbruk og kvalitetssikre vanskelige verdiavveininger i klinisk praksis til beste for pasient, pårørende og helsepersonell.

Bakgrunn

Prosjektet er en videreføring av to langvarige prosjekter

Finansiering

  • Helsedirektoratet

Samarbeid

KS (Samarbeid om etisk kompetanseheving) og Senter for medisinsk etikk (Klinisk etikk) har et formalisert samarbeid om etikk i kommunehelsetjenesten.

Start - slutt

2017 - ?

Publisert 2. juni 2017 13:11 - Sist endret 17. mars 2020 11:44