Legemiddelforskrivning til eldre (avsluttet)

Bruk av kollegabasert terapiveiledning (KTV) for å fremme en mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre pasienter. En randomisert, kontrollert studie i allmennpraksis

Om prosjektet

Denne studien tar utgangspunkt i eldredelen av KTV-prosjektet. En sammensatt intervensjon ble utviklet bestående av besøk av Kollegakonsulent (KoKo) i etterutdanningsgruppene, tilbakemeldinger på egen forskrivningspraksis (basert på data fra Reseptregisteret) før og etter kurset, samt regionale dagskurs. KoKo-ene underviste om legemidler og eldre og mye av fokus var rettet mot eksplisitte kvalitetsindikatorer som representerte enkeltlegemidler eller kombinasjoner av legemidler vi av sikkerhetshensyn anbefalte unngått hos eldre. KoKo-ene ledet ellers prosessen i gruppene.

Resultater

"The Norwegian General Practice (NorGeP) Criteria..."
Liste over 36 eksplisitte kriterier over farmakologiske uhensiktsmessige forskrivninger til eldre pasienter (>70 år) i allmennpraksis

Listen med kvalitetsindikatorene ble relevansvalidert gjennom en postal Delphi konsensusprosess der paneldeltagerne var spesialister I henholdsvis klinisk farmakologi, geriatri og allmennmedisin. Baselinedata fra før intervensjonen ble publisert i 2008, en artikkel om relevansvalideringen av kvalitetsindikatorene (”NorGeP-kriteriene”) ble publisert i 2009. Arbeidet med å bearbeide og kvalitetssikre dataene for artikkelen som skal se på effekter av den kontrollerte intervensjonen er startet.

Bakgrunn

Aldring øker i seg selv eldre menneskers sårbarhet overfor legemidler, og legemiddelbivirkninger kan redusere eldre menneskers livskvalitet og helse.

Finansiering

Start - slutt

2008 - 2014

Publikasjoner

Rognstad S, Brekke M, Fetveit A, Dalen I, Straand J.  Prescription Peer Academic Detailing to reduce inappropriate prescribing for older patients: a cluster randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2013; 63: 415-6

Rognstad, Sture & Straand, Jørund (2010). NorGeP-kriteriene - et verktøy for riktigere legemiddelforskrivning til eldre. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  118(12), s 34- 35

Rognstad, S; Brekke, M; Fetveit, A; Spigset, Olav; Wyller, TB & Straand, J (2009). The Norwegian General Practice (NORGEP) criteria for assessing potentially inappropriate prescriptions to elderly patients . Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  27(3), s 153- 159 . doi: 10.1080/02813430902992215

 

 

Publisert 4. mai 2011 14:39 - Sist endret 27. juli 2016 14:03