Sterk sammenheng mellom muskelsmerter og andre symptomer

Det er en sterk og lineær sammenheng mellom det antall smertepunkter hvert individ rapporterer, og antall andre vanlige symptomer som har plaget vedkommende i løpet av de siste 14 dager, som for eksempel brystsmerter, mageplager, angst, depresjon, søvnproblemer, svimmelhet og tretthet. 

Dette viser en ny studie utført av forskere på Avdeling for allmennmedisin. Funnene  kan tyde på at antall symptomer, uavhengig av hva slags symptom det er, kan være en viktig markør for å beskrive helsetilstand både på individnivå og befolkningsnivå. Tidligere har disse symptomene blitt forsket på hver for seg, men funnene i denne studien kan tyde på at symptomer har bakenforliggende fellestrekk som er uavhengig av symptomtype. Kanskje kan det også finnes felles årsaksmekanismer til disse symptomene. Studien kan blant annet bidra til å få mer kunnskap om den store del av befolkningen som rapporterer mange og ofte medisinsk uforklarte symptomer.

Hedda Tschudi-Madsen er førsteforfatter på artikkelen som ble publisert i BMC Musculoskeletal Disorders i desember.  Resultatene som presenteres er en del av Ullensakerundersøkelsen, en stor oppfølgingsstudie som ble startet i 1990 og som hittil hovedsakelig har fokusert på muskelskjelettplager i befolkningen. Tidligere resultater fra undersøkelsen har vist at antallet smertepunkter som rapporteres av et individ har stor betydning for risikoen for fremtidig uførepensjonering. Den nye artikkelen er basert på data fra Ullensakers befolkning i 2004, der 3227 personer deltok.

 

Kilde:

Tschudi-Madsen H, Kjeldsberg M, Natvig B, Ihlebæk C, Dalen I, Kalameri Y, Straand J, Bruusgaard D.  A strong association between non-musculoskeletal symptoms and musculoskeletal pain symptoms: results from a population study. BMC Musculoskeletal Disorders 2011, 12:285 doi:10.1186/1471-2474-12-285

Publisert 11. jan. 2012 14:51 - Sist endret 19. mars 2012 16:13