English version of this page

Symptomer og plager i allmennpraksis (avsluttet)

En epidemiologisk og klinisk allmennmedisinsk studie

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Pasienter med symptomer uten entydig medisinsk forklaring representerer en spesiell  utfordring i allmennpraksis. I dette prosjektet benyttes betegnelsen multisymptompasient om pasienter med mange symptomer uten entydig medisinsk forklaring. Disse presenterer en rekke ulike symptombilder som har betydelige kliniske fellestrekk uavhengig av diagnostisk betegnelse.

Mål

Prosjektet har som formål å kartlegge selvrapportert forekomst av symptomer både i den allmenne befolkningen og blant pasienter i allmennpraksis, for dermed å få ny viten som kan hjelpe disse pasientene. Vi vil analysere mulige sammenhenger mellom symptomer, diagnose, funksjon og negative livshendelser i fortid og nåtid.

Bakgrunn

Det aktuelle prosjektet vil basere seg på data fra to ulike settinger: En spørreundersøkelse blant leger og deres pasienter i allmennpraksis der fokus er på forekomst av symptomer generelt og av medisinsk uforklarte lidelser med multisymptomatologi spesielt, og en kohortundersøkelse i Ullensaker kommune med fokus på rapportering av muskel- og skjelettplager og øvrige symptomer; gjennomført i 1990, 1994 og 2004.

Finansiering

Finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond

Samarbeid

Professor Peter Croft, University of Keele, UK

Start - slutt

2009 - 2021

 

Publisert 30. apr. 2013 15:23 - Sist endret 21. apr. 2022 15:11