English version of this page

Raskere avklaring av akutt hjerteinfarkt på Legevakten i Oslo (OUT-ACS-studien)

Anvendelse av 1-times algoritme for høysensitiv hjertespesifikk Troponin-T for tidlig avklaring av hjerteinfarkt (NSTEMI) på Legevakten i Oslo

Om prosjektet

Svært mange oppsøker fastlege eller legevakt grunnet akutte brystsmerter. Da det pr. dags dato (august, 2020) ikke finnes diagnostiske tester med høy nok sensitivitet til å sikkert utelukke akutt hjerteinfarkt, havner en stor andel av disse på sykehus grunnet diagnostisk usikkerhet. Dette prosjektet ønsker å undersøke om en ny troponinmetode for pasienter på sykehus, også er trygg å anvende i en legevaktsetting. 

Mål

Hovedstudien i prosjektet (Pre-hospital One-hoUr Troponin in a low-prevalence population of Acute Coronary Syndrome: OUT-ACS study) har som mål å validere en ny høysensitiv 1-times algoritme for biomarkøren Troponin T for raskere kunne avklare om brystsmertene skyldes akutt hjerteinfarkt eller ikke.  0/1-times algoritmen (der to troponinsett tas med kun én times mellomrom) er allerede godt validert for sykehuspasienter, men derimot ikke testet i en lav-prevalens populasjon for akutt koronarsyndrom utenfor sykehus.

Resultater

I løpet av to år (november 2016 til oktober 2018) ble 1711 pasienter inkludert i studien på Legevakten i Oslo. Pasientene med usikker årsak til brystsmertene ble tilbudt troponinobservasjon på legevakten for å utelukke infarkt. Troponin ble tatt etter 0, 1 (studieprøve) og 4 timer (kontroll) av alle inkluderte pasienter.

Hele 3 av 4 pasienter (1311/1711, 76.6 %) fikk utelukket akutt infarkt av 0/1-times prøven, noe som innebærer at denne gruppen trygt kan sendes hjem uten infarkt (sensitivitet 98.4 % og negativ prediktiv verdi 99.9 %). I tillegg viser innhentede data fra Norsk Hjerte- og Karregister at denne gruppen har en svært lav forekomst av infarkt og død de neste 90 dagene (0.3 %).  0/1-times algoritmen for hs-cTnT viser seg derfor å være trygg og effektiv for raskere avklaring av pasienter med brystsmerter utenfor sykehus.

Bakgrunn

Prosjektet drives av stipendiat Tonje Rambøll Johannessen ved Avdeling for Allmennmedisin ved Institutt for Helse og Samfunn, UiO. Prosjektet er et samarbeid med forskningsgruppen Myokardiskemi ved Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål og Legevakten i Oslo (Helseetaten, Oslo kommune).

Hovedstudien i prosjektet er en prospektiv, diagnostisk, observasjonell kohortstudie som validerer 0/1-times algoritmen for hs-cTnT i en lavprevalens populasjon på legevakt. Prosjektet startet opp i januar 2016 med pasientinkludering fra Legevakten i Oslo fra 2016-2018. Prosjektet ble utvidet til et PhD-prosjekt i 2018, med planlagt fullføring av PhD-prosjektet i løpet av våren 2022.

Delprosjekter

Delprosjekt 1: Comparison of a prehospital single high-sensitivity cardiac Troponin T measurement with the HEART score for rapid rule-out of acute myocardial infarction

  • Bakgrunn og mål: I og med at en svært stor andel av pasientene i hovedstudien hadde hatt symptomvarighet over 3 timer før første troponinprøve ble tatt, var det av interesse å undersøke hvor mange av disse som kunne avklares vha. én enkel troponinprøve alene; gjennomført som en prospektiv subanalyse av hovedstudien.
  • I tillegg ønsket vi å undersøke om den godt validerte risikoskåringsverktøyet HEART-score kunne tilføye noe i den kliniske vurderingen av disse pasientene på legevakt. (retrospektiv kalkulert HEART-skår for studiepopulasjonen).  

Delprosjekt 2: Ruling out acute myocardial infarction in low-risk patients in a primary care emergency setting: a cost-effectiveness analysis

  • Bakgrunn og mål: Før en eventuell implementering av 0/1-times algoritmen ønsker vi å gjøre en kost-effektivitetsanalyse av å ta i bruk algoritmen prehospitalt.
  • Hvilke eventuelle kostnad- og nyttefordeler er det av å tilby rask og trygg infarktdiagnostikk på legevakt fremfor sykehus til pasienter med lav risiko for akutt koronarsyndrom?

Finansiering

Stipendiaten har mottatt midler fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) siden 2018. I 2017 ble stipendiaten tildelt midler til oppstart fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) og prosjektet mottok støtte fra Den norske legeforenings Fond for Kvalitetsforbedring og Pasientsikkerhet til logistikk under inklusjonsperioden.

Start - slutt

Januar 2016 - april 2022

Publikasjoner

Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Halvorsen, Sigrun; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu & Atar, Dan (2020). Pre-hospital One-Hour Troponin in a Low-Prevalence Population of Acute Coronary Syndrome: OUT-ACS study. Open heart.  ISSN 2053-3624.  7, s e001296 . doi: 10.1136/openhrt-2020-001296

Publisert 3. sep. 2020 09:11 - Sist endret 3. sep. 2020 09:11