Gen-miljøinteraksjoner, mental helse og lese-/skrivevansker

Prosjektet er basert på den unike muligheten som ligger i kombinasjon av genetiske analyser og befolkningsstudier for å finne frem til mekanismer for sykdomsutvikling og helseproblemer i ungdomsår.

Om prosjektet

Prosjektet er en del av Ungdom 2004 ved Folkehelseinstituttet.

Depresjon og angst er et stort problem for befolkningen i Norge, og er årsak til stor lidelse, uførhet og selvmord. Det er et stort helseproblem, og ny kunnskap om sammenhenger mellom miljøfaktorer og symptomer vil kunne brukes til forebygging og behandling. Videre vil prosjektet kunne kaste lys over basale biologiske mekanismer relatert til utvikling av disse sykdommene, som på lengre sikt kan brukes til å utvikle nye behandlingsopplegg og medisiner.

Mål

Hovedmålet er å studere genetisk sårbarhet i sammenheng med miljømessige forhold (livshendelser, påkjenninger, mestring) for å få mer kunnskap om mekanismer for utvikling av vanlige psykiske problemer.

Vi ønsker å bruke de mulighetene som molekylærgenetikken har gitt for en ny innfallsvinkel til studier av psykiske og atferdmessige karakteristika relatert til oppmerksomhets og hyperaktivitetsforstyrrelser (ADHD), depresjonstilstander, angsttilstander og lese-/ og skrivevansker, gjennom bruk av arvestoff fra befolkningsundersøkelser.

Bakgrunn

Helseundersøkelsen Ungdom 2004 består av 4727 personer i alderen 18-19 år og ble gjennomført våren 2004. Av de 4727 deltakerne, hadde 3914 personer også deltatt i de tidligere helseundersøkelsene UNGHUBRO og Ung-OPPHED i år 2000-2001.

Foruten et omfattende spørreskjema, bestod Ungdom 2004 av en børsteprøve fra munnhulen for innsamling av DNA til genetiske analyser. Undersøkelsen ble gjennomført som en skoleundersøkelse der avgangsklassene ved samtlige videregående skoler i Oslo deltok.

Deltakere i Hedmarksdelen av Ung-OPPHED, samt deltakere i UNGHUBRO (2001) som ikke gikk i videregående skole i Oslo våren 2004, fikk tilsendt spørreskjema og børsteprøve, som ble returnert postalt. DNA er nå ekstrahert og er klargjort mht. genetiske analyser på n=4374.

Finansiering

  • UiO
  • Helse Sør-øst

Samarbeid

  • Institutt for Psykiatri, UiO
  • Institutt for medisinske basalfag, UiO

Start - slutt

2008 - 2017

Publisert 22. mai 2011 20:15 - Sist endret 16. juli 2014 11:21

Kontakt

Prosjektleder:

Espen Bjertness