English version of this page

Forebyggende medisin og epidemiologi

Forskningsgruppen har interesser innen et bredt spekter av tilnærminger til studier av hvordan miljøforhold og gener påvirker helsen.

Foto: Anbjørg Kolaas

Det brede spekteret reflekteres i listen over forskningstema. Medlemmer av gruppen deltar i flere forskergrupper som er mer avgrenset.

Forskergruppen har et fast vitenskapelig arrangement hver tirsdag, «Epi-forum», som tar opp metodologiske tema innen epidemiologi og forebyggende medisin, diskuterer artikkelutkast, og gir PhD-studenter mulighet for å presentere egen forskning.

Hva er epidemiologi og forebyggende medisin?

Epidemiologi

Epidemiologi omfatter det teoretiske grunnlaget for å kunne beskrive sykdommers utbredelse og sammenhenger mellom livsvilkår, miljøforhold, arvelige forhold og helseskader. I tillegg har man innenfor epidemiologi utviklet kvantitative metoder til å vurdere effekt av ulike behandlingstiltak og forebyggende virksomhet.

Epidemiologiske metoder er designet med henblikk på å fremskaffe valid (unbiased) informasjon fra grupper av individer med formål å teste hypoteser og karakterisere helsen i populasjoner. Epidemiologiske data fremskaffer det kvantitative grunnlag for folkehelsepolitikk og klinisk virksomhet, og er basis for forebyggende tiltak innen folkehelsearbeid.

Epidemiologi utgjør i dag en vesentlig del av grunnlaget for medisinsk vitenskapelig virksomhet. Epidemiologiske metoder er knyttet til planlegging, gjennomføring og statistisk analyse og fortolkning av en vesentlig del av samfunnsmedisinske undersøkelser.

Forebyggende medisin

Forebyggende medisin omfatter studiet av hvordan det fysiske, psykiske og sosiale miljøet påvirker befolkningens helse, og hvilke miljøpåvirkninger og atferd som betyr mest for helsen.

Det vil særlig være av betydning å studere påvirkninger og adferd som det er mulig å gjøre noe med. Det forebyggende arbeid kan orienteres mot hele befolkningsgrupper eller subgrupper av populasjonen, inkludert uprivilegerte, svake grupper i samfunnet.

Om gruppen

Vi har vært involvert i en rekke store nasjonale helseundersøkelser/registerkoblinger som MoBa, HUBRO, NOREPOS, GENIDEM, TRAILDEM og Ungdom 2004, og internasjonale samarbeid som Global Burden of Disease (GBD), NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE),

Gruppen har gjennomført undersøkelser i andre land som Malawi, Somaliland, Palestina, Kina (Tibet), Myanmar.

Richard Horton, redaktør i The Lancet, er tilknyttet gruppen som gjesteprofessor 2010.

Gruppens forskningstema

 • Register epidemiologi – kobling av registre og helseundersøkelser 
 • Livsløps epidemiologi 
 • Familiebaserte studier
 • Smittsomme sykdommer og smittevern 
 • Ikke-smittsomme sykdommer 
 • Eldres helse
 • Osteoporose og brudd
 • Klima, geografi og luftforurensning
 • Astma 
 • Kardio-/vaskulære risikofaktorer 
 • Mental helse inkl. aldersdemens
 • Arbeidshelse
 • Trygdemedisin 
 • Hudsykdommer 
 • Sosial ulikhet og helse
 • Ernæring og helse 
 • Vitamin D og helse
 • Fysisk aktivitet og helse 
 • Helseforhold i lavinntektsland 
 • Minoritetshelse 
 • Etnisitet og helse 
 • Seksuell helse 
 • Kjønn og helse 
 • Helsefremmende tiltak 
 • Helsekompetanse
 • Konflikt-fred-helse
 • Selvmord 
Publisert 24. feb. 2011 17:03 - Sist endret 11. mai 2020 12:14