English version of this page

Konkurranse, kvalitet og ressursutnyttelse i primærhelsetjenesten (avsluttet)

Primærhelsetjenesten er delen av helsevesenet som er organisert i kommunene, her finnes primærlegetjenesten med allmenn- praktiserende leger som arbeider i legesentre, legekontor, sykehjem m.m. Et sentralt spørsmål i dette prosjektet er å belyse er hvorvidt økonomiske incentiver og rammebetingelser påvirker allmennlegenes atferd.

Hvis allmennlegens atferd påvirkes av økonomiske incentiver, kan det bety at økonomiske rammebetingelser kan ha betydning for tjenestevolum og kvalitet, og for i hvilken grad samfunnets ressurser utnyttes effektivt i førstelinjetjenesten. Foto: colourbox.

Om prosjektet

Ved dagens organisering av primærhelsetjenesten blir mange av de allmenn- og samfunnsmedisinske legeoppgavene som ikke omfattes av fastlegeordningen (FLO), ivaretatt av fastleger som har offentlig kommunalt legearbeid i en bistilling. Dermed kan forhold som angår allmennpraksis ha indirekte betydning for de øvrige deler av primærhelsetjenesten. Finansieringsordningene med delvis per capita avlønning har gitt allmennlegene økonomiske incentiver til å behandle flere pasienter enn før. Per capita avlønning gjør det mer lønnsomt å fordele et gitt volum legetjenester på flere enn på få pasienter.

Dersom allmennlegenes atferd påvirkes av økonomiske incentiver skulle man da få større behandlingskapasitet enn før, med samme antall allmennleger? Tallene viser også at en stor del av legene har I FLO ordningen har pasienten rett til å bytte lege, og allmennlegen må derfor sørge for å ha et attraktivt tilbud for å sikre seg ønsket antall pasienter. Allmennlegenes takster er regulert gjennom sentrale avtaler. Det synes derfor rimelig å anta at pris ikke er et viktig virkemiddel for å sikre seg pasienter. Trolig vil pasientens opplevelse av kvaliteten på de tjenestene allmennlegen yter, være viktig for pasientens valg av lege.

Mål

Et av hovedmålene er å få mer teoretisk og empirisk kunnskap, både om egenskaper ved markedet for allmennlegetjenester og om sammenhengen mellom allmennpraksis og de øvrige deler av helsetjenesten. En problemstilling er hvorvidt fastleger som opplever knapphet på pasienter, er mer tilbøyelig til å påta seg andre legeoppgaver i primærhelsetjenesten.

En annen problemstilling som omfattes av dette prosjektet, er hvorvidt konkurranse om pasienter vil fremme den medisinskfaglige kvaliteten i allmennlegetjenesten.

Resultater

Bakgrunn

Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO. HERO prosjekt 2004 - 31.12.2014.

Ressurser

  • Ressursside for fastlegeordningen på web

Samarbeid

  • Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning
  • Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
  • Økonomisk institutt, UiO

Finansiering

Finansiert bl.a. av NFR, Helse- og omsorgsdepartementet og HERO.

Publisert 1. juli 2011 20:57 - Sist endret 3. des. 2020 11:07