Oppfølgingsundersøkelse STORK

Takk for at du var en av 823 kvinner som var med i STORK Groruddalen! Vi vil vite hvordan det går med deg og ønsker å invitere deg til en ny helseundersøkelse.

Mor med barn i grønne omgivelser. Smiler og ler.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

STORK Groruddalen har allerede lært oss mye om mors helse i svangerskapet og etter fødsel, og om barnas vekst. Nå inviterer vi deg til å delta i en ny underøskelse (Nye STORK Groruddalen). For å få god kunnskap om kvinners helse må vi ha med så mange som mulig.

Hensikten med «Nye Stork Groruddalen»

Vi ønsker med dette nye prosjektet å finne ut enda mer om hvordan vi kan forebygge og behandle viktige helseproblemer som:

  • diabetes og hjerte- og karsykdommer
  • overvekt og fysisk inaktivitet
  • depresjon, lavt stoffskifte og andre vanlige helseplager.

Samtykkeskjema

Undersøkelsen ledes av Universitetet i Oslo, i samarbeid med Stovner, Grorud og Bjerke bydel, Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus.

Hva innebærer nye STORK Groruddalen?

Du vil få en undersøkelse på helsestasjonen der du bor eller et annet sted i nærheten. Vi vil stille deg noen spørsmål om din helse, om du har fått flere barn, og om jobb og boligforhold. Dersom du bruker faste medisiner eller jerntabletter er det fint om du tar dem med deg. Vi vil også stille deg noen spørsmål om barndommen, hvordan du opplever stressende situasjoner, og om fastlegen din. I tillegg vil vi stille deg noen få spørsmål om helsen til barnet som ble født da du var med i «Stork Groruddalen». Vi vil også be om din tillatelse til å hente inn informasjon fra skolehelsetjenesten om barnets høyde og vekt fram til barnet fyller 15 år.

Vi vil bruke et nettbasert spørreskjema som du kan fylle ut på helsestasjonen. Vi kan bestille tolk om du trenger det.

Vi vil måle blodtrykk, høyde, vekt, midje-/hofteomkrets, hudfoldtykkelse, håndstyrke, og be deg bruke et lite apparat som måler fysisk aktivitet. Vi vil ta en prøve fra slimhinnen i munnen med en liten børste. Vi vil også ta en enkel blodprøve, som et stikk i fingeren. Det er ønskelig at du ikke har spist eller drukket annet enn vann og ikke har røykt den siste timen før du kommer. Dessuten vil du få en henvisning til en vanlig blodprøve på laboratorium i nærheten. Undersøkelsen på helsestasjonen vil ta ca. en time.

Mulige fordeler og ulemper

Ved å delta i denne undersøkelsen er du med på å skaffe viktig kunnskap som vil komme kvinner og barn til gode i fremtiden.

Du får vite mer om din nåværende helse, og om hva du selv kan gjøre for å ta vare på din helse. Dersom blodprøven som tas på laboratoriet skulle vise at du trenger en ekstra undersøkelse hos lege, vil du bli kontaktet. Hvis du ønsker det kan vi henvise deg til Frisklivssentralen for råd og støtte til å legge om kosten og bli mer fysisk aktiv.

Ingen av undersøkelsene er forbundet med risiko bortsett fra at noen vil kunne føle litt kortvarig ubehag ved blodprøvetakingen.

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke samtykke

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med «Nye STORK Groruddalen». Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og barnet ditt og til å få rettet eventuelle feil i disse. Du har også rett til å få innsyn i hvordan vi ivaretar sikkerheten ved behandling av opplysningene.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til opplysningene om deg gjennom en navneliste. Det er kun et lite antall medarbeidere godkjent av prosjektledelsen som har tilgang til denne listen under datainnsamlingen og etter at alle opplysningene er samlet inn. Alle data, inkludert kodelisten, vil bli lagret på en egen sikker server ved Universitetet i Oslo - Tjeneste for sensitive data – (TSD). Kodelisten vil bli oppbevart adskilt fra de innsamlede opplysningene og slettet ved studieslutt (i 2030). Det vil ikke være mulig å identifisere deltagerne når resultatene av prosjektet offentliggjøres.

Du samtykket forrige gang til at vi kunne koble opplysningene om deg fra STORK-prosjektet mot helseregistre (Norsk pasientregister, Reseptregisteret, Norsk Diabetesregister for voksne, Dødsårsaksregisteret og Medisinsk fødselsregister) og til å hente opplysninger fra din journal hos fastlegen og sykehus om du har fått diabetes eller hjerte- og karsykdom. Dette er foreløpig ikke gjort. I stedet planlegger vi å hente informasjon om hvem som senere får diabetes eller hjerte- og karsykdom på en enklere måte fra nye registre (Hjerte- og kar-registeret og Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR). Det kan også bli aktuelt å hente inn informasjon om trygdeytelser og yrke fra registre som Statistisk sentralbyrå har. Etter slike koblinger vil vi kun motta data i anonymisert form fordi registrene ikke utleverer direkte identifiserende opplysninger. Disse vil også bli oppbevart på TSD.  På nettsiden vår kan du følge med på hva som skjer i prosjektet.  

Deling av data og overføring til utlandet

Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at opplysninger og prøver kan behandles av forskere som vi samarbeider med i Norge og i utlandet, når det er nødvendig for å oppfylle formålet med studien. Samarbeidsparter må beskrive formålet med forskningen i en prosjektbeskrivelse, som så må gjennomgå en forskningsetisk vurdering. Samarbeidsparter vil normalt få tilgang til de aktuelle opplysningene i TSD (Tjeneste for sensitive data).Hvis det ikke lar seg gjøre i et konkret prosjekt, vil de kun få tilgang til anonymiserte opplysninger, etter at en databehandleravtale med samarbeidspartnerne er inngått. Koden som knytter deg til dine personidentifiserbare opplysninger vil ikke bli utlevert til samarbeidsparter.

Hva skjer med prøver som blir tatt av deg?

Blodprøven og celler fra munnslimhinnen som tas av deg vil bli oppbevart i forskningsbiobank nr 2029 på Folkehelseinstituttet. Professor Kåre I. Birkeland er ansvarlig for biobanken, og er med i ledelse av «STORK Groruddalen». Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også samtykke til at det biolo­giske materialet kan lagres i biobanken og at analyseresultater kan lagres sammen med de andre opplysningene. Det vil ikke være mulig å identifisere deltagerne når resultatene av disse prøvene offentliggjøres.

Genetiske undersøkelser

Vi vil bruke prøven med celler fra munnslimhinnen til å undersøke hvordan gener som kan ha betydning for utvikling av hjerte- og karsykdom, diabetes, overvekt, ernæringsstatus og stressrespons fungerer. Vi kommer ikke til å gjøre analyser som gir informasjon om arvelige sykdommer, det vil si gener som gir høy risiko for sykdom. Du vil derfor ikke få tilbakemelding om funn ved genetiske undersøkelser.

Forsikring

Norsk pasientskadeerstatningsordning gjelder ved deltagelse i prosjektet https://www.npe.no/.

Oppfølgingsprosjekt

Det kan senere bli aktuelt å gjennomføre flere undersøkelser av deg og barnet. Da vil vi komme tilbake med ny henvendelse til deg med spørsmål om å delta.

Økonomi

Som takk for at du deltar og bruker av din tid, vil du etter helseundersøkelsen få et gavekort på kroner 200.

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert og godkjent prosjektet (REK nummer 2018/2517).

Etter ny personopplysningslov er Universitetet i Oslo behandlingsansvarlig og prosjektleder Christin Waage har et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning art 5, art 6 punkt 1 bokstav a og art 9 punkt 1 bokstav a, jfr personopplysningsloven § 9. Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

Kontaktopplysninger

Dersom du senere ønske å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Christin Waage mobilnummer: 932 43 842, eller e-post: christin.waage@medisin.uio.no.

Du kan ta kontakt med personvernombudet ved Universitetet i Oslo på e-post: personvernombud@uio.no dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger i prosjektet.

Samtykkeskjema

Last ned samtykkeskjema her.

Informasjon til far

Vi ønsker å samle noen opplysninger om barnets helse i «NYE stork groruddalen».

Du er far til et barn som ble født da mor var med i «Stork Groruddalen» studien som pågikk i perioden 2008-2011. Vi samlet inn informasjon om mors helse under- og etter svangerskapet. I tillegg ble barnet undersøkt med ultralyd under svangerskapet og lengde og vekt ble målt rett etter fødsel. Etter det har vi samlet inn informasjon om høyde og vekt fra helsestasjonen fram til barnet var 4-5 år gammelt. Mange fedre svarte også på et spørreskjema om egen helse.

Hensikten med dette prosjektet er å få bedre kunnskap om hvordan barn vokser i skolealderen. Vi ønsker derfor å hente inn informasjon om barnets høyde og vekt fra skolehelsetjenesten fram til barnet fyller 15 år, og om barnet har sykdommer som kan påvirke veksten. Barnets mor ga sitt samtykke til dette da hun nylig var med i «Nye Stork Groruddalen».

Hva skjer med opplysningene om barnet?

Opplysningene som registreres om barnet skal kun brukes som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om barnet ditt, til å få rettet eventuelle feil, og til å få innsyn i hvordan vi ivaretar sikkerheten ved behandling av opplysningene. De vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter det enkelte barnet til opplysningene om mor gjennom en navneliste som kun noen få i prosjektledelsen har tilgang til.

Alle data, inkludert kodelisten, vil bli lagret på en egen sikker server ved Universitetet i Oslo - Tjeneste for sensitive data – (TSD). Kodelisten vil bli oppbevart adskilt fra de innsamlede opplysningene. Kodelisten vil bli slettet.

Deling av data og overføring til utlandet

Opplysninger kan behandles av forskere som vi samarbeider med i Norge og i utlandet. Dette er nødvendig for å oppfylle formålet med studien. Kodelisten  vil ikke bli utlevert. Samarbeidsparter må beskrive formålet med forskningen i en prosjektbeskrivelse, som så må gjennomgå en forskningsetisk vurdering. Samarbeidsparter vil normalt få tilgang til de aktuelle opplysningene i TSD. Hvis det ikke lar seg gjøre i et konkret prosjekt, vil de kun få tilgang til anonymiserte opplysninger, etter at en databehandler-avtale med samarbeidspartnerne er inngått.

Oppfølgingsprosjekt

Det kan senere bli aktuelt å gjennomføre helseundersøkelser av barnet. Da vil vi sende en ny henvendelse til mor og deg med spørsmål om barnet kan delta.

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert og godkjent prosjektet (REK nummer 2018/2517). Etter ny personopplysningslov er Universitetet i Oslo behandlingsansvarlig og prosjektleder Christin Waage har et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av opplysningene om barnet har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning art 5, art 6 punkt 1 bokstav a og art 9 punkt 1 bokstav a, jfr personopplysningsloven § 9. Du har rett til å klage til Datatilsynet på hvordan opplysninger om barnet blir behandlet.

Kontaktopplysninger

Hvis du samtykker til at vi kan samle inn de nevnte opplysningene om barnet, trenger du ikke gjøre noe. Dersom du ikke vil at vi skal samle inn denne informasjonen, eller du har spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Christin Waage mobilnummer: 932 43 842, eller e-post: christin.waage@medisin.uio.no. Du kan ta kontakt med personvernombudet ved Universitetet i Oslo på e-post: personvernombud@uio.no dersom du har spørsmål om behandlingen av opplysningene om barnet i prosjektet.

 

Relatert innhold

Resultat STORK Groruddalen 2008-2010

Publisert 7. aug. 2019 12:30 - Sist endret 25. feb. 2021 15:19