Systematisk klinisk undersøkelse i primærhelsetjenesten

Vi utvikler MOOC (Massive Open Online Course) for studenter (medisin, avansert geriatrisk sykepleie og andre helsefag) og ansatte i primærhelsetjenesten, som skal stimulere til at helsepersonell i økende grad løser problemer og utfordringer i tverrfaglige team.

puzzle with the word MOOC

Illustration: colourbox

Mål

Vi skal utvikle en MOOC som introduksjon til og øvelse i klinisk undersøkelse av eldre pasienter i primærhelsetjenesten.

Vi vektlegger aktive læringsformer med demonstrasjon, øving og interaktive studiespørsmål og oppgaver. Gjennom fleksible studieformer skal deltagerne få introduksjon til systematisk kartlegging, muligheter til nødvendig mengdetrening i kliniske ferdigheter og tverrfaglig samhandlingskompetanse.

Om prosjektet

MOOC’en vil ta utgangspunkt i helsekartlegging og differensiering av vanlige kliniske problemer som ses i primærhelsetjenesten - som funksjonssvikt (kognitiv svikt, avtakende fysisk aktivitet, tiltakende sosial isolasjon eller feilernæring) og kronisk sykdom (hjerneslag, hjertesvikt og KOLS). Dette er sammensatte og krevende men velkjente problemstillinger i primærhelsetjenesten, der små, tilsynelatende uskyldige forandringer i sum bidrar til økende hjelpebehov, gradvis redusert velvære og funksjonstap.

MOOC’en skal gi mulighet for både individuell opplæring og teamtrening, og være et utgangspunkt for felles arbeid/trening på arbeidsplassen eller i studiet. Samtidig vil prosjektet med sin tverrfaglige sammensetning og samarbeid mellom universitet/høyskole og kommuner i seg selv være et teambasert arbeid rettet mot kompetanseheving og livslang læring.

Bakgrunn

Ansvaret for pasientbehandling skal i stadig større grad ligge i primærhelsetjenesten og baseres på at helsepersonell med ulik bakgrunn arbeider i team. Dette er utfordringer som krever både kompetanseløft og fokus på livslang læring med målrettet etter- og videreutdanning for de ansatte. Samtidig vil de nye oppgavene gjøre det nødvendig at de ulike helseprofesjonene etablerer nye samarbeidsformer, ser på hva som er rasjonell oppgavedeling og blir kjent med hverandres kompetanse for å løse felles oppgaver.

Det er et paradoks at helsepersonell stort sett hele sin yrkeskarriere arbeider som en del av team og løser problemer og utfordringer i team, mens utdanningene av de forskjellige gruppene for det meste foregår adskilt.

Samarbeid

  • Oslo kommune, sykehjemsetaten
  • Ål kommune, sjukestugu
  • Høgskolen i Sørøst Norge (studiested Drammen)

Finansiering

  • Norgesuniversitetet

Start - slutt

  • 2016 -2017
Publisert 5. apr. 2016 11:01 - Sist endret 9. jan. 2020 13:22