Forskningsbasert implementering av undervisning og veiledning til nyretransplanterte

Prosjektet vil gi ny, relevant kunnskap om etablering av skreddersydd opplæringsprogram til nyretransplanterte relevant for klinikere og forskere. Kunnskapen vil dessuten være overførbar til andre pasientgrupper, eksempelvis innen transplantasjon, kreft og kronisk sykdom.

Om prosjektet

Omlag 300 nyretransplantasjoner utføres i Norge årlig ved Oslo universitetssykehus (OUS). En nylig gjennomført norsk randomisert studie viste at skreddersydd opplæring etter nyretransplantasjon gir bedre livskvalitet, kunnskapsnivå, mestring og etterlevelse sammenlignet med dagens praksis. Resultatet støtte av internasjonal forskning. Klinikkledelse og transplantasjonspersonell ved OUS ønsker å bedre nåværende undervisningspraksis gjennom å implementere det nye undervisningsprogrammet.

Hovedhensikten med dette prosjektet er å forstå og evaluere implementeringen av det nye pasientundervisningsprogrammet når dette skal fra en forskningskontekst til hverdagspraksis. Ved å studere hvordan planlegge, fasilitere, gjennomføre og monitorere implementeringsprosesser, vil en utvikle verdifull kunnskap om kunnskapstranslasjoner mellom forskning og klinikk.

Mål

 1. Å innføre et forskningsbasert, skreddersydd opplæringsprogram til nyretransplanterte ved OUS
 2. Å planlegge, fasilitere, gjennomføre og monitorere implementeringsprosesser og slik utvikle verdifull kunnskap om kunnskapstranslasjoner mellom forskning og klinikk, i denne sammenheng innenfor konteksten pasientundervisning og veiledning
 3. Å utvikle prinsipper og guidelines for implementering av pasientundervisning mer generelt

Bakgrunn

Design: prospektivt, dynamisk, mixed methods.

Det er prospektivt ved at studien retter fokus fremover ved å følge en reell implementeringsprosess. Det kan karakteriseres som «mixed methods» ved at det benyttes både kvalitative og kvantitative metoder for å belyse mye de samme hensikter og hvor resultatene vil sees i lys av hverandre. Designet er dynamisk ved at det fokuserer på å kvalitetssikre kritiske betingelser for prosessutvikling og at det betinges av dialogen mellom forskningsprosessen og den praktiske implementeringsprosessen.

Fasene i forskningsprosessen er:

 1.  Planlegging av implementering
 2.  Studie av utvikling av implementeringsplan
 3. Studie av opplæring og kompetanseutvikling av helsepersonell
 4. Prosessevaluering av programmet
 5. Evaluering og monitorering av det implementerte programmet og relaterte forhold
 6. Guidelinesutvikling

Finansiering

 • UiO
 • OUS
 • UiS

Start - slutt

2014-

 

Publisert 17. juni 2014 10:52 - Sist endret 30. aug. 2022 10:57